Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/44
Pagina verder
41
Voor netwerkgebruikers
Beheer via een webbrowser
De afdrukserver van Brother is uitgerust met een
webserver, waarmee u de status van het apparaat
kunt controleren en bepaalde configuratie-
instellingen kunt wijzigen via HTTP (Hypertext
Transfer Protocol).
a Open uw browser.
b Voer "http://IP-adres van de machine/" in de
adresregel van uw browser (waarbij "IP-adres
van de machine" staat voor het IP-adres van de
Brother-machine of de naam van de
afdrukserver).
Bijvoorbeeld: http://192.168.1.2/
Het netwerkconfiguratierapport
afdrukken
U kunt het netwerkconfiguratierapport afdrukken om
de huidige netwerkinstellingen te controleren.
a Druk op .
b Druk op Alle instell..
c Veeg met uw vinger omhoog of omlaag, of druk
op a of b om Print lijsten weer te geven.
Druk op Print lijsten.
d Veeg met uw vinger omhoog of omlaag, of druk
op a of b om Netwerkconfiguratie weer te
geven.
Druk op Netwerkconfiguratie.
e Druk op OK.
De machine drukt de huidige
netwerkinstellingen af.
De netwerkinstellingen
terugzetten op de
fabrieksstandaard
U kunt de fabrieksstandaarden van alle
netwerkinstellingen van de interne afdruk-/scanserver
herstellen.
a Druk op .
b Druk op Alle instell..
c Veeg met uw vinger omhoog of omlaag, of druk
op a of b om Netwerk weer te geven.
Druk op Netwerk.
d Veeg met uw vinger omhoog of omlaag, of druk
op a of b om Netw. resetten weer te geven.
Druk op Netw. resetten.
e Druk op Ja.
f Druk gedurende twee seconden op Ja.
De machine wordt opnieuw opgestart. Koppel
de kabels los en sluit de kabels weer aan nadat
de machine opnieuw is opgestart.
OPMERKING
Wij raden u aan Windows
®
Internet
Explorer
®
8.0/9.0 voor Windows
®
en Safari 5.0
voor Macintosh te gebruiken. Zorg ervoor dat
JavaScript en cookies zijn ingeschakeld, welke
browser u ook gebruikt. Om een webbrowser te
gebruiken, moet u het IP-adres van de
afdrukserver weten, dat wordt vermeld op het
netwerkconfiguratierapport.
OPMERKING
Als u een optioneel aanmeldwachtwoord hebt
geconfigureerd, dient u het in te voeren wanneer
u erom wordt gevraagd om toegang te krijgen tot
Beheer via een webbrowser.
Voor meer informatie: uu
Netwerkhandleiding: Beheer via een
webbrowser.
41

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Brother MFC-9330CDW bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Brother MFC-9330CDW in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 6,32 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info