Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
11.5 mm
(7/16 inch)
7 – 10 cm
(3 - 4 inches)
1 cm
(1/2 inch)
7689
0
Quick Reference Guide 1 - Preparing the bobbin thread - / Kurzanleitung 1 - Aufspulen des Unterfadens - / Guide de référence rapide 1 - Préparation du fil de la canette - /
Beknopte bedieningsgids 1 - De onderdraad voorbereiden - / Guida di riferimento rapido 1 - Preparazione della spolina - /
Guía de referencia rápida 1 - Preparación del hilo de la bobina - / Краткий справочник 1 - Подготовка нижней нити - / Hızlı Referans Kılavuzu 1 - Masuranın sarılması ve mekik yuvasına takılması -
12 3 4
5
3
2
5
57
4
_
6
7
_
0
Be sure to first read the “IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS” in the Operation Manual.
Refer to the Operation Manual for detailed instruction.
Lesen Sie in jedem Fall zunächst die „WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE“ in der Bedienungsanleitung.
Eine ausführliche Anleitung finden Sie in der Bedienungsanleitung.
Lisez attentivement les « INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES » du manuel d’instructions.
Reportez-vous au manuel d’instructions pour des informations détaillées.
Zorg ervoor dat u eerst de “BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES” in de
bedieningshandleiding hebt gelezen. In de bedieningshandleiding vindt u uitvoerige aanwijzingen.
Leggere dapprima le “IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA” del manuale d’istruzione.
Consultare il manuale d’istruzione per istruzioni dettagliate.
Lea primero las “INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES” del manual de instrucciones.
Consulte el manual de instrucciones para obtener información detallada.
Перед началом работы обязательно изучите разделВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИв
Руководствe пользователя. Более подробная информация представлена в Руководствe пользователя.
Kullanım Kılavuzunda ilk olarak “ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI” kısmını okuduğunuzdan emin olun.
Detaylı bilgi için Kullanım Kılavuzuna başvurun.
EN
EN
DE
FR
NL
IT
RU
TR
ES
NL
ES
DE
IT
RU
FR
TR
XF0488-101
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Brother Hanami 27S bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Brother Hanami 27S in de taal/talen: Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands, Türkiye als bijlage per email.

De handleiding is 0,3 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info