Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
– 1 –
Press and slide
Load the paper
with the lever down
THANK YOU!
CONGRATULATIONS ON PURCHASING THE ULTIMATE
BROTHER MACHINE.
WE ARE SURE YOU WILL BE THRILLED WITH THE
CONVENIENT WAY YOUR NEW MACHINE PERFORMS SO MANY
TASKS WITH DAZZLING RESULTS!
Follow these simple instructions in numerical order.
For more details, press Reports and on your machine or see
your Owner’s Manual.
If you cannot solve a problem:
Refer to Frequently Asked Questions (FAQs) on Brother World
Wide Web;
URL: http://solutions.brother.com
Call Brother Customer Service at:
USA: 1-800-284-4329 (9AM-5PM EST)
1-800-284-3238 (TTY service for the
hearing impaired)
In Canada: 1-877-BROTHER (8AM-8PM EST)
1-514-685-6464 (in Montreal)
1
Packing List
Keep the packing materials for possible future transport. If you do not pack the machine properly, it may
void your warranty.
Power Cord
Drum Unit Assembly
With Free
Starter
Toner Cartridge
(Up to 1000 pages)
CD-ROM
Paper
Support
Warranty
Registration
(For USA Only)
Software
License
Agreement
Accessory
Order Form
Owner’s Manual
Quick Setup Guide
Filter Core for
Bi-directional
IEEE 1284
Filter Core for
USB Cable
Cable Tie
2
Install the Drum Unit
5
Install Power Cord
3
Attach the Plastic Supports
and Pull out the Paper Tray
4
Load Paper
A. Unpack the drum unit assembly, and gently
rock it from side to side five or six times to
distribute the toner evenly inside the cartridge.
D. Close the scanner cover.
A. Adjust the guides to the position for the paper
size you are using.
B. Fan the paper well.
B. Open the scanner cover of the machine by
pulling the lever toward you and lifting the
cover.
To prevent damage to the drum, do not
expose it to light for longer than a few
minutes.
Do NOT remove the clear plastic starter
sheet-this will be ejected while the DCP is
warming up.
Starter Sheet
A. Attach the plastic paper
support to the
multi-purpose sheet feeder.
B. Pull out the paper tray and
the extension.
C. If your paper size is A4 or
Letter, unfold the paper
stopper by pulling it toward
you.
C. Holding the drum unit by its handles, insert it
into the DCP.
(For legal paper)
(For A4/Letter paper)
version B
DCP-1000
Quick Setup Guide
Turn the power switch OFF.
Do Not connect the Parallel or USB Cable.
C. Push down the paper lever. Load the paper
(with the lever down). Make sure the print side
is toward the DCP and the paper level is
stacked below the paper mark. The feeder can
hold up to 200 sheets of paper, or up to 10
envelopes.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Brother DCP1000 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Brother DCP1000 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,6 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info