Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
1
2
1 234
8
7
5
Quick Start Guide 1 – Preparing the bobbin thread – / Guide de démarrage rapide 1 – Préparation du fil de la canette – / Kurzanleitung 1 – Vorbereitung des Spulenfadens –
Verkorte handleiding 1 – De onderdraad voorbereiden – / Guía de inicio rápido 1 – Preparación del hilo de la bobina – / Guida di avvio rapido 1 – Preparazione della spolina – /
Be sure to first read the “IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS” in the Operation Manual. For each step in the procedure, refer to the illustration of the sewing machine in the center for an indication of the exact location of the operation.
Lisez attentivement les “INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES” du manuel d’instructions. A chaque étape de la procédure, reportez-vous à l’illustration de la machine à coudre, se trouvant au centre, pour une indication de l’emplacement exact de l’opération.
Lesen Sie in jedem Fall zunächst die “WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN” in der Bedienungsanleitung. Beachten Sie bei jedem Bedienungsschritt die Abbildungen der Nähmaschine in der Mitte, aus denen der genaue Ort der Bedienungsvorgänge zu ersehen ist.
Zorg ervoor dat u eerst de “BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES” in de handleiding hebt gelezen. Voor elke stap in de procedure raadpleegt u de afbeelding van de naaimachine in het midden voor een verwijzing naar de exacte locatie van de handeling.
Lea primero las “INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD” del Manual de Instrucciones. Para cada fase del procedimiento, fíjese en la ilustración de la máquina de coser que se encuentra en el centro para saber exactamente dónde se sitúa la operación.
Leggere dapprima le “ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI” del manuale d’istruzione. Per ogni passo della procedura, fare riferimento alla figura della macchina da cucire al centro per stabilire così l’esatta posizione dell’operazione.
1
34
2
c f
65
680b
XC8837-1211
e
f
9a
bcd
0
Перед началом работ обязателно изучите раздел “ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ” в Руководстве ползователя. Для каждого тапа процедур на схематическом изображении швейной машин в центре показано точное место вполнения соответствующей операции.
Руководство по бстрому запуску 1 Подготовка нижней нити
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Brother CE-5000 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Brother CE-5000 in de taal/talen: Deutsch, English, Français, Italiano, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,27 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info