Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/108
Pagina verder
Operation Manual
Product Code: 885-X06/X08/X09/X16/X18/X19/X26/X28/X29
888-X06/X08/X09/X16/X18/X19/X26/X28/X29
Sewing Machine
Manual de instrucciones
Código de producto: 885-X06/X08/X09/X16/X18/X19/X26/X28/X29
888-X06/X08/X09/X16/X18/X19/X26/X28/X29
Máquina de coser
Visítenos en http://solutions.brother.com donde hallará consejos para la solución
de problemas así como la lista de preguntas y respuestas más frecuentes.
Please visit us at http://solutions.brother.com where you can get product
support and answers to frequently asked questions (FAQs).
ENGLISH
ESPAÑOL
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Mijn brother ms4 was lekker aan het naaien. Een brede elastische tailleband aan een simpele katoen.
  Ineens een soort klap, waarop vervolgens de naald niet meer naar beneden kan. Het lijkt alsof hij op de kamer van de spoelhuls stuit, maar echt vaststellen kan ik dit niet. De naald is handmatig nog een beetje te draaien, maar gaat niet meer de stof in.
  De display geeft geen storing.
  Wie weet wat er aan de hand is?

  Groeten van Judith Gesteld op 10-5-2016 om 13:22

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Brother 885 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Brother 885 in de taal/talen: English, Espanõl als bijlage per email.

De handleiding is 17,16 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info