Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/23
Pagina verder
Braun Infolines
D
A
00 800 27 28 64 63
00 800 BRAUNINFOLINE
CH
08 44 - 88 40 10
GB
0800 783 7010
IRL
1 800 509 448
F
0 800 944 802
B
0 800 14 592
E
901 11 61 84
P
808 20 00 33
I
(02) 6 67 86 23
NL
0 800-445 53 88
DK
70 15 00 13
N
22 63 00 93
S
020 - 21 33 21
FIN
020 377 877
PL
801 127 286
801 1 BRAUN
CZ
221 804 335
SK
02/5710 1135
H
(06-1) 451-1256
HR
01/6690 330
SLO
080 2822
TR
0 800 261 63 65
RUS
8 800 200 20 20
UA
+ 38 044 428 65 05
HK
852-25249377
(Audio Supplies Company Ltd.)
Internet:
www.braun.com
www.service.braun.com
Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg/Germany
Deutsch 2
English 3
Français 4
Español 5
Português 5
Italiano 6
Nederlands 7
Dansk 8
Norsk 9
Svenska 9
Suomi 10
Polski 11
âesk˘ 12
Slovensk˘ 13
Magyar 13
Hrvatski 14
Slovenski 15
Türkçe 16
Română (RO/MD) 16
∂ÏÏËÓÈο 17
PÛÒÒÍËÈ 18
ìÍ‡ªÌҸ͇ 19
Български 20
23
99762216/I-11
D/GB/F/E/P/I/NL/DK/N/S/FIN/PL/CZ/SK/H/HR/SLO/TR/RO/MD/GR/
RUS/UA/BG/Arab
Satin
Hair
7
satin
ions
satin
ions
on off
I
O
N
T
E
C
max
C
Satin·Hair 7
Straightener
ST 730 Type 3555
ST 710 Type 3546
www.braun.com
99762216_ST730-ST710.indd 2599762216_ST730-ST710.indd 25 21.01.11 11:2221.01.11 11:22
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • Wanneer ik de stijltang aanzet om handmatig op te warmen komt er nadien een driehoek met daarin een uitroepteken. Het toestel is niet opgewarmd.
    Is het toestel defect? Gesteld op 17-11-2019 om 10:40

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Braun Satin Hair 7 Straightener bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Braun Satin Hair 7 Straightener in de taal/talen: Dansk, Deutsch, English, Espanôl, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Português, Suomi, Svenska, Türkiye als bijlage per email.

De handleiding is 2,23 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info