Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/24
Pagina verder
16
Vries kleine hoeveelheden in; die ontdooien sneller en gelijkmatiger waardoor de kwaliteit blijft
behouden. Halverwege het ontdooiingproces kunt u de voedingsmiddelen omdraaien of ze uit
elkaar leggen (bijvoorbeeld bij groenten in deelblokjes). Bescherm gebak met vershoudfolie of
de oorspronkelijke verpakking. Vis en worst droogmaken voor het roosteren: als de buitenkant
vochtig is kan er geen mooi goudbruin laagje op komen. Voor grote hoeveelheden
(braadvlees, …) stapsgewijs te werk gaan door het stuk enkele malen om te draaien en de tijd
dienovereenkomstig aan te passen.
U kunt een kant-en-klaargerecht in uw oven opwarmen, het gerecht zal niet uitdrogen, niet
overgaar worden, niet spatten of vastplakken. Bakwijze stomen op 100oC, plaats de schotel of
het bord op het rooster, afdekken met een vel aluminiumfolie of folie voor voedingsmiddelen
om te voorkomen dat er druppeltjes water terugvallen in het eten, opwarmen gedurende 20
tot 25 minuten, afhankelijk van het soort gerecht en uw smaak.
Voorbeelden:
Een bord zuurkool: 20 min Een kom soep (30 cl): 20/25 min
ADVIEZEN
Opwarmen
4 / GEBRUIK VAN HET APPARAAT
NL
16

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Brandt FV1245X bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Brandt FV1245X in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,71 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info