Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/10
Pagina verder
:ø
j
~
10
Inzet voor vloeibaar wasmiddel afhankelijk van model
Voor de dosering van vloeibaar wasmiddel de inzet plaatsen:
Wasmiddellade helemaal uitnemen a blz. 10.
Lade naar voren schuiven.
Lade niet gebruiken (naar boven schuiven):
bij gelachtig wasmiddel en waspoeder,
bij programma's met Voorwas cen optie Eindtijd.
Onderhoud
ʑ
Behuizing machine, bedieningspaneel
Wasmiddelresten direct verwijderen.
Met een zachte, vochtige doek afnemen.
Reinigen met waterstraal niet toegestaan.
Doseerbakje reinigen ...
... wanneer was- of wasverzachterresten aanwezig zijn.
1. Er uit trekken, borging naar beneden drukken, lade volledig uitnemen.
2. Inzet uitnemen: Met de vinger de inzet van onderen naar boven drukken.
3. Doseerbakje en inzet met water en borstel reinigen en drogen.
4. Inzet plaatsen en inklikken (cilinder op geleidepen steken).
5. Doseerbakje inschuiven.
Doseerbakje open laten zodat restvocht kan opdrogen.
ʑ
Wastrommel
Chloorvrij poetsmiddel gebruiken, geen staalwol.
ʑ
Ontkalken Geen wasgoed in de wasautomaat!
Niet nodig bij correcte wasmiddeldosering Wanneer het toch nodig is, de instructies van de fabrikant van het
ontkalkingsmiddel aanhouden..Geschikte ontkalkingsmiddelen kunnen via onze internetsite of via de Servicedienst
(blz. 13) worden aangeschaft.
Instructies op het display afhankelijk van model
Vuldeur open? Vuldeur goed sluiten; evtl. wasgoed ingeklemd.
Kraan dicht? Waterkraan volledig openen, toevoerslang geknikt/afgeklemd; Zeef reinigen a blz. 11,
waterdruk te laag.
Pomp verstopt? Pomp verstopt; Pomp reinigen a blz. 11.
Afvoerslang/afvoerbuis verstopt; Afvoerslang op sifon reinigen a blz. 11.
Pauze Niet bijvullen;
Waterniveau te hoog of
Temperatuur te hoog
Wasgoed bijvullen niet mogelijk.
Start/Bijvullen kiezen om het programma te hervatten.
F: 23 Water in bodembak, apparaat lek. Contact opnemen met de Servicedienst!
F: 34 Vuldeur kan niet worden vergrendeld. Vuldeur openen en met hoorbare "klik" sluiten;
Apparaat uit- en weer inschakelen Programma instellen en individuele instellingen maken;
Programma starten.
Andere indicaties Apparaat uitschakelen, 5 seconden wachten en weer inschakelen. Wanneer de melding
opnieuw verschijnt, neem dan contact op met de Servicedienst a blz. 13.
Elektrocutiegevaar! Netstekker uit het stopcontact halen!
Explosiegevaar! Geen oplosmiddelen!
11
Instructies bij verstopping
Pomp
Programmakiezer op Uit zetten, stekker uit stopcontact halen.
1. Serviceäklep openen en verwijderen.
2. Aftapslang uit de houder nemen.
Afsluitkap verwijderen, wassop weg laten lopen.
Afsluitkap er weer opdrukken.
3. Pompdeksel voorzichtig losschroeven (restwater).
4. Binnenruimte, schroefdraad van het pompdeksel en pomphuis reinigen (waaier van de
pomp moet gedraaid kunnen worden).
5. Pompdeksel weer plaatsen en vastschroeven. Greep staat verticaal. Aftapslang in de
houder plaatsen.
6. Serviceklep plaatsen en sluiten.
Om te voorkomen dat bij de volgende keer wassen het wasmiddel ongebruikt in de afvoer stroomt:
1 liter water in compartiment II gieten en programma Afpompen starten.
Afvoer slang op sifon
Programmakiezer op Uit zetten, stekker uit het stopcontact halen.
1. Slangenklem losmaken, afvoerslang voorzichtig lostrekken (restwater).
2. Afvoerslang en sifonklemmen reinigen.
3. Afvoerslang weer plaatsen en aansluitplek met slangenklem borgen.
Zeef in watertoevoer
Elektrocutiegevaar
Aqua-Stop-veiligheidsvoorziening niet in water onderdompelen (bevat elektrische afsluiter).
Waterdruk in toevoerslang afbouwen:
1. Waterkraan sluiten!
2. Willekeurig programma kiezen (behalve Centrifugeren/Afpompen).
3. Start/Bijvullen kiezen. Programma ca. 40 seconden laten lopen.
4. Programmakiezer op Uit zetten. Netstekker uit contactdoos trekken.
Zeef reinigen:
5. Slang van waterkraan nemen.
Zeef met kleine borstel reinigen.
en/of bij modellen Standard en Aqua-Secure:
Slang aan de achterzijde van het apparaat afnemen,
zeef met tang verwijderen en reinigen.
6. Slang aansluiten en op lekdichtheid controleren.
Verbrandingsgevaar!
Wassop laten afkoelen!
Waterkraan dichtdraaien!
ʑ
ʑ
a
ʑ
a
c a
a
ʑ
a
ʑ
c a
a
ʑ
ʑ
a
a
ʑ
ʑ
ʑ
~
a
ʑ
ʑ
³3
ʑ
a
a
ʑ
a
ʑ
a
ʑ
ʑ
ʑ
a
a
ʑ
a
ʑ
ʑ
ʑ
8
Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bosch WAS32743 Logixx 8 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bosch WAS32743 Logixx 8 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 4,9 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info