Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Schoonmaken en onderhoud
Voor perfecte afwasresultaten
...
Afvoerpomp schoonmaken*
Zeven ...
Controleren,
eventueel
schoonmaken
Zeefcylinder
eruit draaien,
zeefsysteem
eruit halen ...
Onder
stromend
water
afspoelen ...
erin zetten ... Zeefsysteem
vastschroeven
(let op markering!)
* niet bij alle modellen
- Water eruit scheppen en zeven eruit halen
- Afdekking eraf schroeven (Torx T20)
- Bereik van het schoepenrad op vreemde
voorwerpen controleren
- Afdekking vastschroeven en zeven erin
zetten
Sproeiarmen ...
Verstoppingen
door
kalk/etensresten
verwijderen
Onderste
sproeiarm naar
boven eraf
trekken ...
Bovenste sproeiarm
eraf schroeven ...
sproeiopeningen
onder stromend water
(eventueel met een
tandenstoker)
schoonmaken ...
onderste sproeiarm
erin zetten ...
bovenste sproeiarm
vastschroeven
Kleine storingen zelf verhelpen ...
... want zelf verhelpen loont de moeite!
Storing Eventuele oorzaken
Programma loopt niet/
blijft staan
Indicatie Watertoevoer
controleren brandt
Kraan staat niet open
Watertoevoerslang geknikt
Kraan verstopt of verkalkt
Kraan opendraaien.
Watertoevoerslang zonder knikken
verleggen.
1. Wateraansluiting eraf schroeven.
2. Zeef in de wateraansluiting
schoonmaken.
3. Hoeveelheid binnenstromend water
bij geopende kraan: minimaal 9 liter
per min.
Bij een lagere hoeveelheid: kraan laten
vervangen.
Oplossing
Kunststof onderdelen
en onderdelen van het
serviesgoed verkleuren
Te weinig afwasmiddel
Verkleuringen door kleurstoffen
in levensmiddelen (tomatensaus)
Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel)
in acht nemen.
Verkleuringen kunnen geen kwaad:
verbleken bij latere afwasbeurten.
Resterend water
in het apparaat
Afvoerpomp geblokkeerd
Programma nog niet beëindigd
Afvoerpomp schoonmaken
(zie hierboven).
Apparaat sluiten en inschakelen
resp. programma afbreken
(zie Afbreken van het programma).
Roestvlekken op bestek Bestek niet roestbestendig
Harde messenlemmets zijn
kwetsbaarder
Roest van andere voorwerpen
Gebruik bestek dat geschikt
is voor afwasmachines.
Roestende voorwerpen nooit
in het apparaat afwassen.
Storing Eventuele oorzaken Oplossing
Vlekken en strepen
Melkkleurige aanslag
op serviesgoed
(te verwijderen)
Te hoge/te lage dosering
glansspoelmiddel
Glazen niet geschikt voor
afwasmachine.
Bij strepen: dosering verlagen.
Bij water- of kalkvlekken: dosering
verhogen.
Glazen gebruiken die geschikt zijn voor
afwasmachine.
Afwasmiddel gebruiken dat glaswerk
ontziet.
Verdere aanwijzingen vindt u in de gebruiksaanwijzing
Melkkleurige aanslag,
glazen troebel/dof
(niet te verwijderen)
Wateronthardingsinstallatie
verkeerd ingesteld;
Onthardingszout ontbreekt
Onthardingsinstallatie juist instellen.
Onthardingszout bijvullen.
Serviesgoed is niet schoon
Zand of korrelige resten
op het serviesgoed
Het serviesgoed ligt tegen of over elkaar
Te weinig afwasmiddel
Ongeschikt programma gekozen
Sproeiers van sproeiarmen verstopt
Zeven vuil, zitten niet vast
Sproeiarmen geblokkeerd
Serviesgoed los van elkaar zetten,
voorkom dat ze elkaar raken.
Aanwijzingen fabrikant (afwasmiddel)
in acht nemen.
Sterker programma kiezen.
Sproeiarmen schoonmaken
(zie hierboven).
Zeven schoonmaken (zie hierboven).
Serviesgoed zó inruimen dat
de sproeiarmen ongehinderd
kunnen ronddraaien.
Programmastop ... Alles voorbereiden ...
Tijdens het programma de beide
resettoetsen tegelijk ca. 3
seconden indrukken (RESET)
”0” verschijnt
na 1 minuut
programma-einde
Toestel uitschakelen
Serviesgoed dat geschikt is voor afwasautomaat (zonder resten as, kaarsvet, smeervet,
verf of etiketten; grove resten jam, melkprodukten en andere etensresten globaal verwijderen)
aan de hand van de gebruiksaanwijzing inruimen en controleren of de sproeiarmen vrij kunnen draaien.
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bosch SRI 45T35 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bosch SRI 45T35 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,94 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info