Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Glansspoelmiddel vullen
Afwasmiddel vullen
Programma kiezen
Korte handleiding afwasautomaten
Kort en praktisch:
alles voor het gebruik van
uw afwasautomaat ...
Vóór het eerste gebruik altijd
installatievoorschrift en ge-
bruiksaanwijzing doorlezen!
Onthardingszout vullen
Machine inschakelen
Aan-/Uitschakelaar indrukken. De looptijd
van het gekozen programma verschijnt
Als de indicatie op 0 staat (einde programma):
Aan-/Uitschakelaar indrukken
Machine uitschakelen
9000 218 520 ( 8611) 451 G
nl
Onthardingsinstallatie instellen *
Snel gedaan ...
Waterhardheid bij water-
leidingbedrijf opvragen
en hieronder invullen
* alleen vóór de eerste afwas
of bij veranderde waterhard-
heid
Instelwaarde aflezen ... en zo instellen
– Programmatoets B ingedrukt houden en hoofdschakelaar
inschakelen. Vervolgens de toetsen loslaten. De indicatie
van toets B en de door de fabriek ingestelde instelwaarde 4
op de cijferindicatie knipperen.
– Bij elke druk op toets B wordt de instelwaarde met één
stand verhoogd; als stand 7 is bereikt, dan springt de
indicatie weer op 0.
– Hoofdschakelaar uitschakelen. De ingestelde waarde is in
het geheugen opgeslagen.
Reset
A B C
Lost kalk op (niet nodig bij instelwaarde 0!) ...
Deksel
opendraaien.
Alleen vóór de
eerste afwas
ca. 1 liter water
in zoutreservoir
gieten.
Reservoir met
max. 1,5 kg ont-
hardingszout
(nooit met afwas-
middel!) vullen.
Deksel sluiten.
Onmiddellijk
afwasprogramma
starten.
Maakt helemaal fris...
Bijvullen altijd bij lichte bijvulindicatie!
Markering 1
indrukken,
deksel 2
optillen.
Vullen met
glansspoelmiddel.
Deksel
sluiten.
KLIK!
Sterk vervuild, meer afwasmiddel.
Eventueel
deksel openen
(stift indrukken).
Attentie!
Gecombineerde produkten zijn niet
voor alle programma’s geschikt, let
op de aanwijzingen op de verpakking.
Vullen met
afwasmiddel.
Deksel
dichtschuiven
en indrukken.
PLOP!
Snel, economisch of intensief...
Programma-overzicht
In dit overzicht staat het maximaal mogelijke
aantal programma’s vermeld. De bij uw
apparaat behorende programma’s kunt u op
het bedieningspaneel aflezen.
De programmagegevens zijn in het
laboratorium gemeten waarden volgens
de Europese norm EN 50242.
In de praktijk zijn afwijkingen mogelijk.
120
1,30
15
12
140
0,80
11
70
0,70
13
10
30
0,70
10
20
0,10
4
80-130
0,85-1,20
10–16
45_50_70_ 55_ /65_ 40_
Intensief Eco Snel
Voor-
spoelen
GlasAuto
Duur in min.
Stroomverbruik in kWh
Waterverbruik in liters
met Aqua-sensor
Extra programma’s **
Maken de afwas flexibel ...
h.
Tijdinstelling
...inschakelen,
onmiddellijk
tijdkeuzeknop indrukken:
om de programmastart
per uur in te stellen
Tijd besparen
(VarioSpeed)
... wordt bereikt door
verhoogde temperatuur
bij een gelijkblijvend
reinigings– en
droogresultaat.
Halve belading
... bij weinig afwas,
bespaart water, energie
en tijd.
** niet bij alle modellen
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bosch SRI 45T35 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bosch SRI 45T35 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,94 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info