Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/194
Pagina verder
Suomi - 3
Sähköturvallisuus
Koneesi on turvallisuussyistä suojaeristetty, eikä
sitä tarvitse maadoittaa. Käyttöjännite on 230 V AC,
50 Hz (ei-EU maita varten 220 V, 240 V mallista riip-
puen). Käytä ainoastaan hyväksyttyjä jatkojohtoja.
Tietoa saat Bosch sopimushuollossa.
Turvallisuuden lisäämiseksi on suositeltavaa käyt-
tää vikavirtakytkintä (RCD), joka laukeaa korkein-
taan 30 mA virralla. Kytkin tulisi tarkistaa ennen jo-
kaista käyttöä.
HUOMIO: Turvallisuutesi takia on välttämätöntä liit-
tää koneessa oleva pistotulppa 15 jatkojohtoon 17.
Jatkojohdon liitintä on suojeltava roiskevedeltä, sen
tulee olla kumia tai olla kumipäällysteinen.
Jatkojohdossa on käytettävä vedonpoistinta.
Liitäntäjohtoa on jatkuvasti tarkistettava mahdollis-
ten vaurioiden takia. Vain moitteettomassa kun-
nossa olevaa johtoa saa käyttää.
Jos liitäntäjohto on vaurioitunut, sen saa korjata vain
valtuutettu Bosch-korjaamo.
Jatkojohtoina saa käyttää ainoastaan laatuluokan
H05VV-F tai H05RN-F johtoja.
Älä liitä laitetta pistorasiaan, ennen kuin
se on täysin koottu.
Suojuksen asennus
Aseta suojus 10 leikkuupäähän 7.
Ripusta suojus leikkuupäähän ja työnnä se
taakse.
Paina suojusta alaspäin, kunnes se selvästi luk-
kiutuu (naksahdus).
Pyörien asennus
(vain ART 30/3000 COMBITRIM)
Aseta pyörät 11 ohjaintankoon 6.
Asenna ruuvi 19 ja siipimutteri 18.
Huomio: Pyörien asento voidaan muuttaa avaa-
malla siipimutteri 18 ja työntämällä ne haluttuun
kohtaan.
Pyöriä voidaan siirtää ylöspäin ja alaspäin pitkin
ohjaintankoa 6, ja asettaa tarvittavaa leikkuukorke-
utta varten.
Liikuteltavan kahvan käyttö
Liikuteltava kahva 4 voidaan asettaa eri asentoihin:
Muuta kahvan asento avaamalla kahvan ruuvi 3
ja muuttamalla liikuteltavan kahvan 4 asento.
Kiristä kahvan ruuvi 3 lukitaksesi liikuteltavan
kahvan 4 asetettuun asentoon.
Viimeistelyleikkurin varren pituuden asetus
Kierrä kiristysholkkia 5 90°.
Pidennä vartta vetämällä sitä ulospäin, ja lyhennä
työntämällä vartta sisään. Kiristä kiristysholkki 5 uu-
delleen.
Leikkuupään kulman asetus:
Muuta leikkuukulmaa painamalla poljinta 12 ja kään-
tämällä ohjaintanko 6 haluttuun asentoon.
Vapauta poljin 12.
Asetus reunojen leikkaamista varten
Pyörien siirto (jos ne on asennettu):
Avaa siipimutteri 18.
Kierrä pyörät 11 90°, kuvan osoittamalla tavalla.
Kiristä siipimutteri 18.
Leikkuupään kulman asetus:
Paina poljinta 12.
Saata ohjaintanko 6 alimpaan asentoon. Paina
poljinta 12.
Leikkuupään siirto:
Avaa kiristysholkki 5.
Kierrä ohjaintanko 6 90°, leikkuupään 7 asettami-
seksi leikkuuta/reunojen leikkaamista varten, kuvan
osoittamalla tavalla. Kiristä kiristysholkki 5 uudel-
leen.
Poista kivet, irtonaiset puukappaleet ja
muut esineet leikattavalta alueelta.
Viimeistelyleikkurin poiskytkennän jälkeen leik-
kuulanka liikkuu vielä muutamia sekunteja.
Odota, kunnes moottori/leikkuulanka on pysäh-
tynyt, ennen kuin käynnistät uudelleen.
Älä pysäytä ja käynnistä uudelleen nopeasti pe-
räkkäin.
Käynnistys ja pysäytys
Paina käynnistyskytkintä 1 ja pidä se painettuna.
Pysäytä päästämällä käynnistyskytkin 1 vapaaksi.
Työturvallisuus
Huomio! Pysäytä kone ja irrota pistotulppa
pistorasiasta ennen laitteeseen kohdistuvaa
säätöä tai puhdistusta tai jos sähköjohto on
katkennut, viottunut tai sotkeutunut.
Lanka jatkaa pyörimistä vielä muutamia se-
kunteja virran katkaisun jälkeen.
Varoitus älä kosketa pyörivää leikkuulankaa.
Kokoonpano
A
B1
B2
B3
Asetus
Leikkuu ja reunanleikkuu
C
D
E
F
G
H
F 016 L70 621.book Seite 3 Montag, 30. November 2009 3:03 15
76 F 016 L70 621 09.11
76

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Het snoeidraad van mijn Bosch art 23 combitrim is na enkele sec. gebruik (in gewoon gras!) alweer te kort, wat kan er aan de hand zijn? Gesteld op 18-4-2020 om 15:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • waar vind ik een beschrijving voor het vervangen van de draadspoel ?

  Gesteld op 19-9-2016 om 10:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Had ook het zelfde probleem. Nu lukt het probleemloos. Bedoeling is dat het pijltje op de spoel terug gedraaid wordt (dus naar links) tot aan het pijltje op het onderste gedeelte. Plaats gewoon een schroevendraaier horizontaal tussen de schroeven onderaan het onderste gedeelte zodat het onderste stuk geblokkeerd wordt. Nu kan je vrij gemakkelijk de spoel terug draaien. Geantwoord op 8-5-2017 om 11:13

   Waardeer dit antwoord (38)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bosch ART 23 COMBITRIM bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bosch ART 23 COMBITRIM in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Espanol, Polski, Türkiye, Dansk, Svenska, Norsk, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 4,61 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info