Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/194
Pagina verder
Norsk - 4
Inn- og utkobling
Trykk bryter 1 og hold den trykt inne. For å slå av,
slippes bryter 1.
Klippe gress
Beveg gresstrimmeren mot venstre og høyre og
hold den samtidig i tilstrekkelig avstand fra kroppen.
Gresstrimmeren kan klippe gress effektivt opp til en
høyde på 15 cm. Høyere gress må klippes trinnvis.
Ta hjulene av før du trimmer langt gress (bare
ART 30/3000 COMBITRIM).
Trimme meget langt gress/ugress
Maskinen er utstyrt med en ekstra kraftig trimme-
tråd, monteringen er beskrevet i avsnittet «Vedlike-
hold av spolen».
Når du har å gjøre med meget lange og motstands-
dyktige planter, hjelper den ekstra kraftige trimme-
tråden til å forbedre arbeidsytelsen og gir bedre re-
sultater.
Kanttrimming
Før gresstrimmeren langs plenkantene. For å unngå
en hurtig slitasje av tråden, må kontakt med faste
overflater eller murer unngås.
Benytt tre-vernebøylen 9 som styringshjelp (bare
ART 30/3000 COMBITRIM kan fås som ekstraut-
styr til ART 23/26/2300/2600 COMBITRIM).
Klipping rundt trær og busker
Klipp forsiktig rundt trær og busker, slik at de ikke
berøres av tråden.
Planter kan dø hvis barken skades.
Benytt det innstillbare håndtaket og tre-vernebøy-
len 9 til bedre styring av maskinen (bare ART 30/
3000 COMBITRIM kan fås som ekstrautstyr til
ART 23/26/2300/2600 COMBITRIM).
I läget för kanttrimning (se bild J) får trå-
den inte matas och inte heller skäras av.
Utlösaren 20 kan bli het.
Den roterende tråden kan slites eller revne. Det mer-
ker man når motoren går uten last og gresset ikke
klippes.
Trykk den startede gresstrimmeren mot bakken
eller en fast overflate og slipp den igjen (nødvendig
presstrykk ca. 3 kg). Slik frigir utløseren 20 klippe-
tråden. Trådspolen frigir ca. 4 cm tråd ved hver be-
tjening.
Når tråden er helt brutt må det trykkes to ganger, for
å få en full skjærediameter.
Når tråden overskrider den maksimale skjæredi-
ameteren kappes den av kniven 24 som er integrert
i vernedekselet 10.
Før alle arbeider utføres på gresstrimme-
ren må støpselet trekkes ut av stikkontak-
ten.
Merk: Utfør følgende servicearbeider med jevne
mellomrom, for å sikre en lang og pålitelig bruk.
Undersøk maskinen med jevne mellomrom med
hensyn til åpenlyse feil slik som løse fester og slitte
eller skadede deler.
Kontrollér at deksler og verneinnretninger ikke er
skadet og er korrekt plassert. Utfør eventuelle vedli-
keholds- eller reparasjonsarbeider før gressklippe-
ren tas i bruk.
Skulle gresstrimmeren svikte til tross for omhygge-
lige produksjons- og kontrollmetoder, må reparasjo-
nen utføres av et autorisert serviceverksted for
Bosch-elektroverktøy.
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må
du absolutt oppgi maskinens 10-sifrede bestillings-
nummer.
Før alle arbeider utføres på gresstrimme-
ren må støpselet trekkes ut av stikkontak-
ten.
Utskifting av trådspolen
Hold spoleplaten 23 fast.
Drei spoledekselet 21 mot urviserne og ta det av.
Ta den tomme spolen 25 ut av spoledekslet.
Før tråden til den nye/fylte spolen inn gjennom hul-
let 22 og legg den inn i spoledekselet 21.
Trekk ca. 9 cm tråd ut av spolen.
Sett spolen med spoledekselet 21 riktig på spolepla-
ten (bajonett), trykk på og drei deretter mot høyre
frem til anslaget.
Montering av spolen med ekstra kraftig trimme-
tråd
Hold spoleplaten 23 fast.
Drei spoledekselet 21 mot urviserne og ta det av.
Spole med ekstra kraftig trimmetråd 14 settes i riktig
stilling på spoleplaten (bajonettlås), trykkes ned og
dreies fast med urviserne (klikk).
Hvis den ekstra kraftige trimmetråden slites, ta
spolen av som beskrevet ovenfor og sett reserve-
trimmetråd 13 inn i spolen, som vist på tegningen.
Flere ekstra kraftige trimmetråder som reserve kan
oppbevares i maskinen som vist i hovedtegningen.
Trådmating
I
J
K
L
M
Vedlikehold
Vedlikehold av spolen
M
O
F 016 L70 621.book Seite 4 Montag, 30. November 2009 3:03 15
71 F 016 L70 621 09.11
71

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Het snoeidraad van mijn Bosch art 23 combitrim is na enkele sec. gebruik (in gewoon gras!) alweer te kort, wat kan er aan de hand zijn? Gesteld op 18-4-2020 om 15:30

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • waar vind ik een beschrijving voor het vervangen van de draadspoel ?

  Gesteld op 19-9-2016 om 10:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Had ook het zelfde probleem. Nu lukt het probleemloos. Bedoeling is dat het pijltje op de spoel terug gedraaid wordt (dus naar links) tot aan het pijltje op het onderste gedeelte. Plaats gewoon een schroevendraaier horizontaal tussen de schroeven onderaan het onderste gedeelte zodat het onderste stuk geblokkeerd wordt. Nu kan je vrij gemakkelijk de spoel terug draaien. Geantwoord op 8-5-2017 om 11:13

   Waardeer dit antwoord (38)Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bosch ART 23 COMBITRIM bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bosch ART 23 COMBITRIM in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Português, Espanol, Polski, Türkiye, Dansk, Svenska, Norsk, Suomi als bijlage per email.

De handleiding is 4,61 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info