Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
2
Ref Description Part # Qty
33 Trolley bottom shelf P01004061D 1
34 Hose retention hook P05528001E 1
35 Castor seat – left front / right rear P05327007G 2
36 Castor seat right front / left rear P05327008G 2
37 Trolley legs with side panel left P07617013B 1
38 Trolley legs with side panel right P07618022B 1
39 Universal hose adaptor P03901024A 1
41 Trolley rear panel P07702058B 1
42 Trolley bracket front P03305042D 1
43 Door stop plate P05510002B 4
44 Door guide plate P05510006A 1
45 Door left P04302042A 1
46 Door magnet P05523002K 4
47 Door trim plate P07510025N 2
48 Door spacer P06801010G 4
49 Door right P04303042A 1
50 Door handle Y0010012 2
51 Door hinge bracket top left P03313004D 1
52 Door hinge bracket top right P03313002D 1
53 Door hinge bracket bottom left P03313005D 1
54 Door hinge bracket bottom right P03313003D 1
57 Hood hinge pin P05501016A 2
58 Hinge pin clip P05501010A 2
59 Castor 3" with brake P05119001A 4
60 Frame for gas cylinder P04021004C 1
61 Gas cylinder bracket P03327020D 1
62 Gas cylinder strap P05314001V 1
63 Lighting stick P05313023B 1
B1 Back burner assembly P02007003A 1
B2 Back burner orifice
30 mbar P06509003A 1
Back burner orifice 50 mbar P06535001A 1
B3 Back burner extension tube P03717040A 1
B4 Back burner gas collector box P02621001K 1
B6 Back burner electrode P02614049C 1
B7 Back burner wind shield P06905045B 1
B8 Back burner control knob P03419263Z 1
Cover P07002067A 1
Scrubber P06603002A 1
Cookbook P80172017K 1
Hardware pack P06003081A 1
Operating instructions P80140165K 1
Ref Description Part # Qty
1 Hood assembly P00119736A 1
1a Hood trim plate P0011457DV 1
2 Protective pad P05518001I 4
3 Temperature gauge P00601011B 1
4 Hood badge P00402004C 1
5 Hood handle Y0010011 1
6 Cooking rack fixed P01506005G 1
7a Grill plate P01615028H 5
7b Hot plate P01604008E 1
8 Flame tamer P01705009E 5
9 Body panel left P00720631A 1
10 Body panel right P00721631A 1
11 Body panel front P00738649A 1
12 Body panel rear P00725239A 1
13 Body panel rear wind shield P00725254A 1
14 Burner main P02008020A 5
15 Burner support bracket P02210012B 1
16 Gas collector box with electrode P02608002A 4
17 Electric wire set P02615090A 1
18 Electric igniter 4 port P02502145C 1
19 Gas valve / manifold / heat shield assy
30 mbar Y0060404 1
50 mbar Y0060405 1
19a Manifold P05009032D 1
19b Jet main burner
30 mbar P06519023A 5
Jet main burner 50 mbar P06519025A 5
19c Gas valve main, without jet P03222101A 5
19d Heat shield P03009153B 1
20 Decorative front panel P07508005A 1
21 Control panel with screen print P02909801A 1
22 Control knob for main burner P03419123Z 5
23 Control knob seat main / side P03415263L 6
24 Grease tray track left P05330006K 1
25 Grease tray track right P05330007K 1
26 Grease draining tray P02706136A 1
27 Grease draining tray heat shield P06903026B 1
28 Grease receptacle P02701075B 1
29 Side shelf left P01102049B 1
30 Side shelf right P01103039B 1
31 Tool holder P05514008A 1
32 Tool hook P05514053F 4
PARTS LIST
2

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Boretti BBQ Modulo Professional bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Boretti BBQ Modulo Professional in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 0,74 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info