Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/52
Pagina verder
In order to leave the adjustment mode press the PROG button once or wait for
10 seconds.
1. Continue as described under Operation for models without a timer items
1 to 6. Press the ON/OFF button once. The red RUN light (for immediate perco-
lation) illuminates and the device is switched on. If you have programmed the
device, press the ON/OFF button twice. The green LED lights up next to AUTO
(automatic). The device switches itself on at the set time (the red light is on).
2. The unit switches itself off automatically about two hours after the brewing.
3. The unit is switched off when both LEDs are off.
4. If you wish to switch the unit off manually or to deactivate the timer, press the
ON/OFF button repeatedly until both LEDs go out.
Descaling
Descaling is necessary when the time needed to prepare coffee becomes con-
siderably longer.
Only commercially available descaling products based on citric acid should be
used.
Cleaning
Before cleaning the machine you should always remove the mains lead and
wait until the machine has cooled down. The machine should only be cleaned
with a slightly damp cloth.
Do not use any strong detergents or solvents for cleaning. The coffee pot and
the filter pad should be cleaned by rinsing in cold water.
This device has been tested according to all relevant current CE guidelines,
such as electromagnetic compatibility and low voltage directives, and has been
constructed in accordance with the latest safety regulations.
Subject to technical changes without prior notice!
Guarantee
The device supplied by our Company is covered by a 24 month guarantee starting
on the date of purchase (receipt).
During the life of the guarantee any fault of the device or its accessories *) ascriba-
ble to material or manufacturing defects will be eliminated free of charge by repai-
ring or, at our discretion, by replacing it. The guarantee services do not entail an
extension of the life of the guarantee nor do they give rise to any right to a new
guarantee!
32
GB
5....-05-CB 147_CB 148 12.12.2002 8:34 Uhr Seite 32
32

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bomann cb 148 grigio bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bomann cb 148 grigio in de taal/talen: Deutsch, English, Espanôl, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Português als bijlage per email.

De handleiding is 0,42 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info