Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/24
Pagina verder
pagina 2
pagina 2
pagina. 2
pagina 2
pagina. 3
pagina 4
pagina 4
pagina 5
pagina 5
pagina 5
pagina 6
pagina 7
pagina 8
pagina 9
Lees deze handleiding door alvorens het product te gebruiken; vooral het gedeelte over veiligheid zodat u het product op de
juiste wijze gebruikt. Wij raden u aan om deze handleiding te bewaren voor toekomstige raadpleging.
Gedistribueerd door:
Tommy Teleshopping B.V.
Koele Mei 52
4816 JD BREDA
Nederland
HARTELIJK DANK VOOR DE
AANSCHAF VAN DE VIBROFIT.
U BENT ÉÉN STAP VERWIJDERD
VAN EEN TRANSFORMATIE VAN
UW LICHAAM, UW GESTELDHEID
EN UW GEZONDHEID.
VERGEET NIET DAT U UW EIGEN
BESTE VRIEND BENT EN GEEF UW
DOELEN NIET OP.
TRAIN MET DE VIBROFIT EN EET
GEZOND.
INBEGREPEN:
» 1 Vibrofit Vibrerend platform
» 1 Afstandsbediening
» 2 Weerstandsbanden
» 1 Gebruikershandleiding
INDEX
GEBRUIKERSHANDLEIDING
WAARSCHUWINGEN
ALGEMENE VEILIGHEIDSINFORMATIE
ONDERHOUDSINSTRUCTIES
ONDERDELEN
AANRAAKSCHERM EN FUNCTIES
DUUR VAN DE VOORGEPROGRAMMEERDE ROUTINES
AFSTANDSBEDIENING
MUZIEK
HOE TE GEBRUIKEN
VOORGEPROGRAMMEERDE MODUS
HANDMATIGE MODUS
ROUTINES: HANDMATIGE MODUS
CARDIOTRAINING
VORMINGSTRAINING
TECHNISCHE SPECIFICATIES:
» Motor met 3600 rpm
» 60 Hz
» 250 watt
» 220 volt
» 17,6 kg
» 74 x 42 x 13 cm
1
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Body Action - Tommyteleshopping Vibrofit bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Body Action - Tommyteleshopping Vibrofit in de taal/talen: Nederlands, Français als bijlage per email.

De handleiding is 2,95 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info