Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/15
Pagina verder
Problemen en storingen
Als u merkt…
Apparaat wordt niet ingeschakeld
of programma start niet
Apparaat reageert niet op invoer
Indicatielampje >Pluizenfilter
reinigen < knippert tijdens het
programma.
Indicatielampje >Stop/anti-kreuk <
knippert, zoemer gaat af (gedurende 2 uur)
Indicatielampje >Stop/anti-kreuk
< brandt, zoemer gaat af
Indicatielampje >Pluizenfilter
reinigen < is aan.
Het indicatielampje >Pluizenfilter
reinigen < en alle indicators
voor het programmaverloop
knipperen, de zoemer gaat af*
Programma stopt zonder enige
duidelijke reden
Trommellampje (afhankelijk van
model) werkt niet
De was is te vochtig of de
droogtijd duurt te lang
Was is gekrompen, gevilt,
beschadigd
Het indicatielampje voor het
drogen knippert tijdens het
programma.
controleer dan…
Programma geselecteerd? Knop >Start< ingedrukt?
Deur goed gesloten?
Stekker in stopcontact?
Hoofdzekering van uw huis niet gesprongen?
Combinatie van extra functies niet mogelijk.
Kinderslot geactiveerd?
Als storing zich blijft voordoen: stekker uittrekken, enkele
seconden wachten en stekker opnieuw insteken.
Stop het programma
Reinig de pluizenzeef.
Als storing zich blijft voordoen: zet het toestel uit en
neem contact met de klantendienst.
Anti-kreukfase is actief (gedurende 2 uur).
zet het toestel uit en haal het wasgoed uit.
Programma-einde bereikt.
zet het toestel uit en haal het wasgoed uit.
Reinig de pluizenfilter.
Doorlopende bedieningsbegrenzing geactiveerd
Als storing zich blijft voordoen: zet het toestel uit en
neem contact met de klantendienst.
Is de deur geopend? Druk op de knop >Start<.
Was er een stroomstoring? Druk op de knop >Start<.
Is het lampje defect? Neem contact op met de
klantendienst.
Is de trommel overbelast? Zie “Programmatabel”.
Zorg voor een goede ventilatie. Controleer de ventilatiegleuven.
Controleer de afzuigslang en indien nodig de muurdoorlaat.
Reinig de pluizenfilter.
Reinig de trommelribben.
Gebruik een geschikt programma met timing voor het
nadrogen.
Droog alleen weefsels die volgens het label geschikt zijn voor drogers.
Droog alleen met een programma dat geschikt is voor het specifieke
type stof.
Zet het toestel uit en haal het wasgoed uit.
Laat ons u helpen!
Als u het probleem niet zelf kunt oplossen, neem dan contact op met onze klantendienst.
Houd het model- en identificatienummer van het classificatielabel bij de hand.
13
14

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Blomberg tkf 1330 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Blomberg tkf 1330 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,76 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info