Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
363
ENGLISH DEUTSCHFRANÇAISITALIANO
NEDERLANDS
SVENSKAESPAÑOL
PORTUGUÊS
D
Sicherheitshinweise
Einbau- und Anschlußvorschriften
Bei fehlerhafter Installation oder Wartung
können bei elektronischen Kraftfahrzeug-
Systemen Fehlfunktionen auftreten.
Um eine Zerstörung Ihres Radios zu ver-
meiden, dürfen Sie den fahrzeugseitigen
8 poligen +/- ISO-Stecker nur über ein ent-
sprechendes Blaupunkt-Adapterkabel an-
schließen.
Für die Dauer der Montage und des An-
schlusses beachten Sie bitte folgende Si-
cherheitshinweise.
Minus und Pluspol der Batterie abklem-
men.
Dabei die Sicherheitshinweise des Kfz-
Herstellers beachten.
Beim Bohren von Löchern darauf achten,
daß keine Fahrzeugteile beschädigt wer-
den.
Der Querschnitt des Plus- und Minuska-
bels darf 1,5 mm
2
nicht unterschreiten.
GB
Safety precautions
Installation and connection regulations
In the event that this equipment is installed
or repaired incorrectly, this could cause
malfunctions in the vehicle electronics.
To avoid causing damage to your radio,
use the corresponding Blaupunkt adapter
cable to connect the 8-pin +/- ISO plug in
the vehicle.
While installing and connecting this equip-
ment, please observe the following safety
notes.
Disconnect the negative battery termina.
Observe the car manufacturer’s safety in-
structions.
If you drill any holes, make sure that you
do not damage any parts of the vehicle.
The diameter of the positive/negative ca-
ble must not be less than 1.5 mm
2
.
F
Indications de sécurité
Consignes de montage et de branchement
En cas d’erreur d’installation ou d’entre-
tien, des perturbations peuvent survenir au
niveau des systèmes électroniques du
véhicule.
Pour ne pas détériorer votre autoradio,
branchez le connecteur ISO +/- 8 pôles
du véhicule uniquement via un câble adap-
tateur Blaupunkt correspondant.
Pendant le montage et le branchement,
observez les consignes de sécurité suivan-
tes :
Débrancher le pôle (-) de la batterie.
Observer ce faisant les indications de sé-
curité du constructeur automobile.
Veiller à ne pas endommager les pièces
du véhicule en perçant des trous.
La section transversale du câble (+) et (-)
ne doit pas être inférieure à 1,5 mm
2
.
Einbau- und Anschlußanleitung • Installation and connection instructions • Notice de montage et de branchement •
Istruzioni di montaggio e di allacciamento • Handleiding voor inbouw en aansluiting • Monterings- och inkopplingsanvisningar •
Instrucciones para la instalación y conexión • Instrução de montagem e de conexão
I
Cenni sulla sicurezza
Disposizioni relative a montaggio ed allac-
ciamento
Nei casi di installazione o manutenzione
non eseguiti nel modo dovuto, si possono
avere dei disturbi di funzionamento nel si-
stema elettronico dell’autovettura.
Al fine di evitare che la vostra autoradio
possa venire distrutta, fate attenzione ad
allacciare la spina ad 8 poli +/-ISO soltan-
to tramite il corrispondente cavo di adatta-
mento della Blaupunkt.
Durante il montaggio e l’allacciamento os-
servate per favore le seguenti istruzioni
sulla sicurezza.
Staccate il polo negativo della batteria.
Nel fare ciò osservate le istruzioni di sicu-
rezza del fabbricante d’auto.
Quando praticate dei fori, fate attenzione
a non danneggiare nessuna parte dell’au-
tovettura.
La sezione dei cavi positivi e negativi non
deve essere mai inferiore a 1,5 mm
2
.
NL
Veiligheidsinstructies
Voorschriften voor inbouw en aansluiting
Bij onjuiste installatie of onderhoud kun-
nen storingen optreden bij elektronische
systemen in de auto.
Om vernieling van uw autoradio te voor-
komen mag u de achtpolige +/- ISO-stek-
ker aan de zijde van de auto alleen aan-
sluiten via een geschikte Blaupunkt-adap-
terkabel.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Blaupunkt london rdm 169 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Blaupunkt london rdm 169 in de taal/talen: Deutsch, English, Espanôl, Français, Italiano, Nederlands, Português, Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 0,2 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info