Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/13
Pagina verder
Inkoppling till fabriksframdragen systemkontakt
Använd ej den framdragna plusledningen.
Inkoppling med bilspecifikt QuickFit
är oj möjlig
Observa:
Använd ej 2-kanal Audi QuickFit 7 607 867 090. Risk finns för skador på
slutstegen!
Pluskabelanslutning (ACC +12 V)
(ignition)
Anslut ej den fabriksframdragna pluskabeln.
En pluskabel (röd) med grov area (2,5 mm
2
) dras direkt till batteriet.
(Placera ej kabeln i närheten av befintliga kabelstammar.) Montera på en
säkringshållare för avsäkring av kabeln och anslut till batteriets pluspol
(använd gummigenomföringar när kabeln dras genom borrade hål).
Hänvisning:
Om kunden önskar att bilstereon skall kopplas över bilens tändlås måste
ett relå (Bosch art.nr. 0 332 014 125) användar.
Aansluiting bij voertuigen die reeds in de fabriek zijn voorzien
van systeemstekers
ACC-pluskabel van het voertuig niet ge-
bruiken.
Aansluiting met voertuigspecifieke Quick-Fit
is niet mogelijk.
Opmerking:
2-kanaals QuickFit-aansluitblok (7 607 867 090) niet gebruiken. Gevaar
voor beschadiging eindtrappen!
Pluskabel (ACC +12 V)
(ignition)
ACC-pluskabel van het voertuig niet gebruiken.
Pluskabel (rood) met forse doorsnede (2,5 mm2) direct naar accu
trekken (kabel niet direct langs kabelbomen aanbrengen). Zekeringhouder
als beveiling in de pluskabel opnemen en op de pluspool van de accu
vastklemmen (eventueel tussenwand doorboren en passende
doorvoertule gebruiken).
Opmerking:
Desgewenst kan bij schakeling van de installatie via het contactslot de
van de fabriek uit aangebrachte pluskabel op een relais (bestelnr.
0 332 014 125) worden aangesloten.
Ligação com o sistema de fichas disponível no automóvel
Não utilizar o cabo positivo do veículo.
Ligação com o QuickFit especfico do veículo
não é possível.
Indicação
Não utilizare um QuickFit com 2 canais 7 607 867 090. Perigo de
danificação dos andares finais!
Cabo positivo (ACC +12 V)
(ignition)
Não conectar o cabo positivo do veículo.
LIgar o cabo positivo (vermelho) de diâmetro largo (2,5 mm
2
) com a
bateria (não instalar o cabo directamente a uma cablagem préformada).
Conectar o dispositivo de segurança como protecção do cabo positivo,
e ligá-lo ao pólo positivo da bateria (se necessário fazer um furo na chapa
e utilizar o orifício de cabos correspondente).
Indicação:
A desejo do cliente é possível conectar no caso de uma conexão do rádio
através da ignição, a linha positiva instalada de fábrica a um relé (Bosch
No. de artigo 0 332 014 125).
13

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Blaupunkt frankfurt rcm 82 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Blaupunkt frankfurt rcm 82 in de taal/talen: Deutsch, English, Espanôl, Français, Italiano, Nederlands, Português, Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 0,07 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info