Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/18
Pagina verder
- 18 -
8 622 402 261
Ligação do cabo positivo (ACC + 12 V)
(ignição)
Ligando o cabo positivo ao suporte de segurança borne 15 (positivo
ligado através da ignição) atrás do fusível, é possível ligar e
desligar o auto-rádio através da ignição. Além disto, o aparelho
desliga-se automaticamente após uma hora, como protecção da
bateria. A lógica de hora não é activada, quando o positivo
permanente (borne 30) está conectado.
Montagem do suporte
O suporte que é fornecido com este auto-rádio, possibilita a montagem
em automóveis com um compartimento de auto-rádio DIN com
182 x 53 x 65 mm de área interior e uma espessura de painel de
instrumentos no local de fixação das braçadeiras de 1 - 20 mm, veja
fig. 1.
Introduzir o suporte no compartimento e controlar, quais as braçadeiras
do suporte que podem ser dobradas com uma chave de fenda
(veja fig. 1 e 2).
Indicação: Devem ser dobradas o máximo possível de braçadeiras.
Montagem do auto-rádio
Introduzir todas as fichas nos compartimentos, até que os ressaltos de
travamento engatem. Introduzir premindo levemente sobre ambas as
extremidades do caixilho, até que as molas de travamento laterais na
direita e na esquerda travem (um nítido som de travamento) (veja fig. 3).
Não premir sobre display, botões ou interruptores ao
introduzir o aparelho!
Desmontar o aparelho
Introduzir a braçadeira esquerda e a direita nos orifícios existentes, até
escutar um nítido som de travamento (molas laterais destravadas).
Puxar cuidadosamente o aparelho pelas duas braçadeiras. Agora é
possível puxar os cabos de ligação cuidadosamente, exercendo uma
pressão lateral sobre o respectivo ressalto (veja fig. 3).
Indicação: Braçadeiras engatadas só podem ser retiradas após puxar
o aparelho para fora.
Ilustrações de ligação
Ligação em automóveis sem pré-equipamento ......................... Fig. 4
Ligação de corrente em automóveis com ficha ISO-Norm ........ Fig. 5
Ligação de corrente a fichas específicas de automóveis .......... Fig. 6
Ligação de altifalantes, 4 alt. (4/40 W) .................................... Fig. 7
Ligação telecomando IF RC 08 ................................................. Fig. 8
Ligação de equalizador e ligação de amplificador (CINCH) ...... Fig. 9
Ligação de cambiadiscos CDC-A06/08/072 .............................. Fig.10
LF = esquerda frente, RF = direita frente
LR = esquerda atrás, RR = direita atrás.
Fig. 4
azul
amarelo
preto
vermelho
Ligação de massa (Ground)
Não prender o cabo de massa (min. diâmetro de 1,5 mm
2
) ao pólo
negativo da bateria. Instalar o cabo de massa até um ponto de
massa adequado (parafuso de carroçaria, chapa de carroçaria)
Ligação de positivo permanente (borne 30 bateria
+ 12 V)
Instalar o cabo positivo (amarelo) com um forte diâmetro (min.
1,5 mm
2
) até a bateria (não instalar o cabo directamente perto de
cablagens pré-formadas). Conectar o suporte de segurança como
segurança do cabo positivo e prender no pólo positivo da bateria.
Ligação de positivo (ligada através da ignição)
Se o cabo positivo for ligado no suporte de fusíveis, atrás do fusível,
será possível ligar e desligar o auto-rádio através da ignição.
Sob reserva de alterações!
verde
+12V
Relais
1
2
V
Kl.15 +12V
10A
IN
IN
IN
IN
Out
Ligação de iluminação (Ilumination)
Ligação de iluminação para automóveis com iluminação
de instrumentos regulável (regulada por positivo).
Tel. Mute (low)
18

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Blaupunkt biarritz rdm 169 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Blaupunkt biarritz rdm 169 in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 1,16 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info