Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/36
Pagina verder
Holmes Products (Europe) Ltd.
1 Francis Grove
London SW19 4DT
England
Fax: +44 (0)20 8947 8272
Email: enquiriesEurope@jardencs.com
Website address: www.bionaire.com/europe
UK - Free phone Customer Service Helpline 0800 052 3615
Holmes Products France
1015, Rue du Maréchal Juin
Z.I Vaux - Le - Pénil
77000 Melun France
Phone: +33 1 64 10 45 80
Fax: +33 1 64 10 02 32
FRANCE - SERVICE CONSOMMATEURS
English 5
Français/French 8
Deutsch/German 13
Español/Spanish 17
Svenska/Swedish 22
Nederlands/Dutch 26
Suomi/Finnish 30
Norsk/Norwegian 34
Polski/Polish 38
EKKHNIKA/Greek 42
РУССКИЙ/Russian 47
Česky/Czech 52
Português/Portuguese 56
Magyar/Hungarian 60
Italiano/Italian 65
Dansk/Danish 69
©2010SunbeamProducts,Inc.doingbusinessasJardenConsumerSolutions.Allrightsreserved.
DistributedbyHolmesProducts(Europe)Ltd.,1FrancisGrove,LondonSW194DT,UnitedKingdom.PrintedinPRC
©2010SunbeamProducts,Inc.faisantaffairessouslenomdeJardenConsumerSolutions.Tousdroitsservés.
DistribuéparHolmesProducts(Europe)Ltd.,1FrancisGrove,LondonSW194DT,UnitedKingdom.ImpriméenRPC
P.N.139937
INSTRUCTION MANUAL
NOTICE D’UTILISATION
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUALE D'USO
INSTRUCTIEHANDLEIDING
BRUKERHÅNDBOK
KÄYTTÖOPAS
BRUKSANVISNING
BRUGERVEJLEDNING
INSTRUKCJA
ECVEIQIDIO ODGCIXM VQGRGR
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
NÁVOD K OBSLUZE
2 kW ELECTRIC
FIREPLACE
HEATER
MODEL# BEF6500
pure indoor living
Belgium: +32 38 70 86 86
Czech Republic: +420 48 513 03 03
Finland: +358 9 8708 7851
Germany: +49 89 5480195-0
Hungary: +36 1 37 17 970
Latvia +371 7514081
Lebanon: +961 1 81 49 46
Lithuania +370 52 772388
Netherlands: +31 79 36 37 310
Norway: +47 55982770
Poland: +48 23 662 68 01
Slovakia: +421 41 723 47 09
Spain: +34 902 051 045
Sweden: +46 300567370
Turkey: +90 212 210 99 14
United Arab Emirates: +971 42 97 95 52
SPR-050410
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bionaire BEF6500 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bionaire BEF6500 in de taal/talen: Dansk, Deutsch, English, Espanôl, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Polski, Português, Suomi, Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 0,8 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info