Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
MC 3800
UP
D Beachten! Vor Inbetriebnahme!
> Bitte stecken Sie zuerst den an einer
Spiralfeder befestigten Stecker ein.
Erst dann ist der Massagesessel
betriebsbereit.
Inbetriebnahme
> Das Sitzkissen nach vorne in Richtung
Fußteil klappen.
> Den an einer Spiralfeder befestigten
Stecker laut Zeichnung einstecken.
> Das Sitzkissen wieder auf den Sitz
legen.
UP
G Please note! Prior to initial use!
> First plug in the plug attached to the
coil spring. The massage chair is
not ready for use until this has been
done.
Initial use
> Fold the seat cushion forwards in the
direction of the foot area.
> Plug in the plug attached to the
coil spring in accordance with the
diagram.
> Replace the seat cushion on the seat.
UP
F Attention! Avant la mise en
service!
> Veuillez d‘abord brancher la prise
fixée sur un ressort spiral. Le fauteuil
de massage est alors prêt à l‘emploi.
Mise en service
> Rabattre le coussin d‘assise vers
l‘avant, en direction des pieds.
> Brancher la prise fixée sur un ressort
spiral comme sur l‘illustration.
> Reposer le coussin d‘assise sur
l‘assise.
UP
E ¡Atención! ¡Antes de la puesta en
funcionamiento!
> Enchufe primero el conector sujeto
en un resorte en espiral. Solo
entonces el sillón de masaje estará
listo para su uso.
Puesta en funcionamiento
> Doble el cojín hacia delante en
dirección a la parte de los pies.
> Enchufe el conector sujeto en un
resorte en espiral según el dibujo.
> Ponga el cojín de nuevo en el asiento.
UP
I Attenzione! Prima della messa in
funzione!
> Inserire innanzi tutto la spina fissata
a una molla a spirale. Solo così la
poltrona per massaggi è pronta per
l‘uso.
Messa in funzione
> Ribaltare il cuscino da seduta in
avanti.
> Inserire la spina fissata a una molla a
spirale come mostrato in figura.
> Riposizionare il cuscino da seduta
sulla seduta.
UP
T Dikkat! Çalıştırmadan önce!
> Lütfen önce spiral yaya sabitlenmiş
olan fişi takın. Masaj koltuğu bundan
sonra çalışmaya hazır olur.
Çalıştırma
> Oturma minderini ayak kısmı yönünde
öne doğru katlayın.
> Bir spiral yaya sabitlenmiş fişi
çizimdeki gibi takın.
> Oturma minderini yeniden koltuğun
üzerine koyun.
UP
r Внимание! Перед вводом в
эксплуатацию
> Сначала подключите закрепленный
на спиральной пружине штекер.
Только после этого массажное
кресло готово к работе.
Ввод в эксплуатацию
> Откиньте подушку для сиденья
вперед в направлении зоны ног.
> Подключите закрепленный на
спиральной пружине штекер, как
показано на рисунке.
> Вновь положите на сиденье
подушку.
UP
Q Uwaga! Przed uruchomieniem!
> Najpierw włóż wtyczkę
przymocowaną do sprężyny spiralnej.
Dopiero wówczas fotel masujący
będzie gotowy do pracy.
Uruchomienie
> Złóż poduszkę siedziska do przodu,
w kierunku podnóżka.
> Włóż wtyczkę przymocowaną
do sprężyny spiralnej zgodnie z
rysunkiem.
> Poduszkę siedziska połóż z
powrotem na siedzisku.
UP
O Let op! Voor ingebruikname!
> Steek eerst de aan een spiraalveer
bevestigde stekker in de aansluiting.
Pas dan is de massagestoel klaar
voor gebruik.
Ingebruikname
> Klap het zitkussen naar voren in de
richting van het voetgedeelte.
> Steek de aan een spiraalveer
bevestigde stekker overeenkomstig
de tekening in de aansluiting.
> Leg het zitkussen weer op de zitting.
UP
P Atenção! Antes da colocação em
funcionamento!
> Primeiro, insira a ficha que está presa
a uma mola em espiral. Só então é
que a poltrona de massagem estará
operacional.
Colocação em funcionamento
> Rebater a almofada do assento para
a frente, na direção da parte dos pés.
> Inserir a ficha, que está presa a uma
mola em espiral, de acordo com o
desenho.
> Voltar a colocar a almofada do
assento no assento.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Beurer MC3800 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Beurer MC3800 in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 2,75 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Beurer MC3800

Beurer MC3800 Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 12 pagina's

Beurer MC3800 Gebruiksaanwijzing - Deutsch, English, Français, Italiano, Espanõl, Polski, Türkiye - 92 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info