Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
BeoPlay A8
www.beoplay.com/a8/learnmore
Wi-Fi
11.10
Wi-Fi Networks
Settings
Wi-Fi
11.10
Wi-Fi Networks
Choose a Network
BeoPlayA8_xxxxxxxx
Office
Other
Settings
Wi-Fi
11.10
Wi-Fi Networks
Choose a Network
Home Network
Office
Other
Settings
11.10
Share Wi-Fi Settings?
Do you want to share your Wi-Fi
settings so this accessory can
connect to the Wi-Fi network?
Allow Ignore
00:30
BeoPlayA8_xxxxxxxx
Network 1
Network 2
Network 3
http://
BeoPlayA8_xxxxxxxx
Network 1
Network 2
Network 3
http://192.168.1.1
B
eoPla
y
A9 Setup
NETWORK
NETWORK
UPDATE PRODUCT SOFTWARE
STATUS
SETTINGS
Please select the wireless network you would like to connect to, then enter your
password to set up your product.
Product Name
Network Name (SSID)
Password
APPLY CHANGES
BeoPlay A9_xxxxxxxx
Select network
SHOW ADVANCED SETTINGS
http://192.168.1.1
B
eoPla
y
A8 Setup
FIRST-TIME SETUP
FIRST-TIME SETUP
UPDATE PRODUCT SOFTWARE
Please select the wireless network you would like to connect to, then enter your
password to set up your product.
Product Name
Network Name (SSID)
Password
APPLY CHANGES
BeoPlay A8_xxxxxxxx
Select network
SHOW ADVANCED SETTINGS
http://192.168.1.1
B
eoPla
y
A8 Setup
FIRST-TIME SETUP
FIRST-TIME SETUP
UPDATE PRODUCT SOFTWARE
Please select the wireless network you would like to connect to, then enter your
password to set up your product.
Product Name
Network Name (SSID)
Password
APPLY
BeoPlay A8_xxxxxxxx
Select network
SHOW ADVANCED SETTINGS
http://192.168.1.1
B
eoPla
y
A9 Setup
NETWORK
NETWORK
UPDATE PRODUCT SOFTWARE
STATUS
SETTINGS
Please select the wireless network you would like to connect to, then enter your
password to set up your product.
Product Name
Network Name (SSID)
Password
APPLY CHANGES
BeoPlay A9_xxxxxxxx
Select network
SHOW ADVANCED SETTINGS
B
y
11.10
>
PRODUCT VIEW
SETUP GUIDES
SOFTWARE UPDATES
When ready, your product will appear
below. This may take some time.
PRODUCTS FOUND ON NETWORK
BeoPlay A8_xxxxxxxx
>
11.10
FIRST-TIME SETUP
UPDATE PRODUCT SOFTWARE
WELCOME
>
>
11.10
>
Product view
FIRST-TIME SETUP
APPLY CHANGES
Password •••••••
Network name (SSID)
Home network
Product name
BeoPlay A8_xxxxxxxx
SHOW ADVANCED SETTINGS
00:30
WALL
FREE
(L) LINE-IN (R)
FREE
WALL
CORNER
POSITION
CORNER
32
00:30
01:00
1
(L) LINE-IN (R)
FREE
WALL
CORNER
POSITION
4 5
11.10
>
Product view
FIRST-TIME SETUP
APPLY CHANGES
Password •••••••
Network name (SSID)
Home network
Product name
BeoPlay A8_xxxxxxxx
SHOW ADVANCED SETTINGS
11.10
BeoPlay_A8
11.10
Cancel
iPad
BeoPlay_A8
BeoPlay_A8
11.10
00:04
50 mm / 250 mm / 2"
iOS 5.0
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Beoplay BeoPlay A8 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Beoplay BeoPlay A8 in de taal/talen: Alle talen als bijlage per email.

De handleiding is 0,55 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info