Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/48
Pagina verder
Handleiding
F9K1102 8820ed00777
DRAADLOZE N+ DUAL-BAND ROUTER
PLAY N600 DB
NEDERLANDS
1
Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Beste Gerrie,

  Gisterenavond hebben we geprobeerd om de router Belkin 600 te installeren via de telefoon. Ik had u gebeld voor hulp. Na lang zoeken bleek de router stuk en moet ik die terugbrengen naar de winkel. U had me beloofd hierover een mail te sturen vandaag opdat ik hiermee naar de winkel kan. Hij is nog onder garantie, want het is een nieuw toestel dat ik vorig weekend aankocht. Mijn naam is Jan Schevernels en mijn mailadres is jan.schevernels@rvponp.fgov.be
  Zou u mij de mail kunnen stuiren met uw bevindingen opdat ik deze avond naar de winkel kan gaan met het toestel.
  Nogmaals bedankt voor de hulp die u mij gisteren heeft geboden.
  Vriendelijke groeten,
  Jan. Gesteld op 13-5-2014 om 10:52

  Reageer op deze vraag Misbruik melden


Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Belkin PLAY N600 DB bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Belkin PLAY N600 DB in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 4,86 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info