Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
a
Haal de plastic bescherming
van de afstandsbediening.
2. Con gureer Belgacom TV
Installeer Belgacom TV
1. Installeer de decoder
Om te garanderen dat Belgacom TV functioneert, moet u eerst de modem installeren en pas daarna de decoder.
Het is mogelijk dat het model van de toestellen verschilt van de illustraties.
Wanneer u niet alle onderstaande elementen terugvindt in de doos, of wanneer u extra materiaal blijkt
te missen bij de installatie (bekabeling...), begeef u dan terug naar een Belgacom-verkooppunt.
Deze doos bevat:
1 elektrische voedingskabel
(om de decoder aan te sluiten
op het elektrisch stopcontact)
1 scartkabel (om de decoder aan
te sluiten op de televisie)
1 ethernetkabel (om de decoder
aan te sluiten op de modem)
1 decoder
1 afstandsbediening
met batterijen
a
Sluit de grijze ethernetkabel aan op de b-box 2-modem (in de
of
poort) en maak
de verbinding met de decoder.
b
Sluit de elektrische voedingskabel van de decoder aan op het stopcontact.
c
Het lampje
van de b-box 2-modem moet branden. Let erop dat de lampjes en/of
blauw worden.
d
Sluit de decoder aan op de tv met de scartkabel.
e
Zet uw tv aan. Het startscherm verschijnt automatisch. Is dit niet het geval, selecteer dan de
uitgang van uw tv waarop de Belgacom TV -decoder is aangesloten (AV1, EXT1, enz).
b
Maak u alvast vertrouwd met de
knoppen van de afstandsbediening
tijdens het laden van de software
(zie ook de samenvatting in de
rubriek "Belangrijkste functies van de
afstandsbediening") of raadpleeg de
gebruiksaanwijzing van Belgacom TV
die u ook in deze doos vindt.
c
Het laden van de software kan tot maximum 15 minuten duren, tot het
beginscherm te zien is, gevolgd door het con guratiescherm:
Met behulp van de Belgacom TV
afstandsbediening kiest u uw taal;
kies
een naam voor de decoder ;
voer
uw lijnnummer (zie welkomstbrief) en
vervolgens uw pincode in (standaard:
1 2 3 4, behalve als u deze reeds
wijzigde). Deze pincode dient ook voor
latere aankopen van programmas,
lms...
Max. 15 min
Vergeet de batterijen van de
afstandsbediening niet te vervangen,
bij voorkeur ieder jaar.
Reageert de decoder niet, dan moet u hem herinitialiseren door de elektrische voedingskabel uit
te trekken. Vervolgens sluit u de stroom weer aan.
Installatieplan
Belgacom TV
voor decoder
stopcontact
elektrische voedingskabel
van de decoder
tv
e
b
scartkabel
d
ethernetkabel
a
decoder
of
achterkant
modem b-box 2
c
voorkant van de modem
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Belgacom TV bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Belgacom TV in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,96 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Belgacom TV

Belgacom TV Installatiehandleiding - Nederlands - 2 pagina's

Belgacom TV Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 58 pagina's

Belgacom TV Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 38 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info