Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/51
Pagina verder
Forum I12S/I18S Gebruikershandleiding - 2740.023-5
1
Inhoud Bladzijde
Kennismaking met uw Forum I12S/I18S systeem 4
Over uw Interact toestel 5
gebruik van het display en de
DISPLAY
toetsen 5
gebruik van de
ICOON
toetsen 5
lijnstatus / programmeerbare toetsen 7
gebruik van de
VOLUME
toets 7
gebruik van de
MICROFOON
toets 7
gebruik van de
HANDSFREE
toets 7
gebruik van de
WIJZIGEN
toetsen 7
oproep/berichtenverklikker 7
illustratie van het Interact toestel Interact 8
Gebruik van het Interact toestel 9
Basisprocedure 9
Handsfree telefoneren en beantwoorden op het Interact toestel 10
Een externe oproep maken met het Interact toestel 10
Een interne oproep maken met het Interact toestel 10
Een oproep beantwoorden met het Interact toestel 11
Een externe oproep in wachtstand plaatsen met het Interact toestel 11
Een oproep doorverbinden met het Interact toestel 11
Een lijn terugnemen 11
Ruggespraak houden met het Interact toestel 12
Een toets programmeren van het Interact toestel 12
Een faciliteit gebruiken d.m.v. een toets 12
Een faciliteit gebruiken d.m.v. de display-opties en de
DISPLAY
toetsen 12
De toepassingen van het display 13
Letters invoeren via het Interact klavier 13
Gebruik van een standaard telefoon of een ISDN telefoon 14
Een externe oproep maken met een standaard telefoon of een ISDN telefoon 14
Een interne oproep maken met een standaard telefoon of een ISDN telefoon 14
Een oproep beantwoorden met een standaard telefoon of een ISDN telefoon 14
Een oproep in wachtstand plaatsen met een standaard telefoon
of een ISDN telefoon 14
Een oproep doorverbinden met een standaard telefoon of een ISDN telefoon 14
Ruggespraak houden met een standaard telefoon of een ISDN telefoon 15
Faciliteiten gebruiken met een standaard telefoon of een ISDN telefoon - codelijst 16
Gebruik van de faciliteiten 17
Afspraak alarm
Algemene oproep
Algemene richtlijnen
Berichtenscherm
Bezette lijn vasthouden
Blok-mode
Call Center
Conferentiegesprek
De deur openen
De deurtelefoon beantwoorden en de deur
openen
De telefoon terugstellen
Een gesprek parkeren
Een oproep beantwoorden
Gedwongen wachttoon
Indicatie van taxatie per toestel
Inbreken verboden
Laatstgekozen nummer herhalen
Nachtstand
Niet Storen
Omroepen
PABX netlijncode
Pick up groepen
Toon protectie
Terugbellen
Tijd en datum
Toestelslot
Vaste bestemming
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Belgacom Forum i12S bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Belgacom Forum i12S in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,32 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Belgacom Forum i12S

Belgacom Forum i12S Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 14 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info