Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
ETK 6640
GEBRUIKSAANWIJZING VAN KOOKPLAAT
NL
5019 419 01054
Om optimaal van uw nieuwe kookplaat te kunnen profiteren, raden wij u aan alle gebruiksaanwijzingen aandachtig door te lezen en deze te bewaren.
FINODKSEGRITNLFRDE
Om de kookplaat te gebruiken, draait u de knop(pen)
naar rechts tot op de gewenste stroominstelling.
Om de kookplaat uit te schakelen, draait u de
knop(pen) terug op stand
“0”
.
De kookplaat is uitgerust met restwarmte-
indicatielampjes. Deze gaan branden wanneer de
kookzones temperaturen bereiken die brandwonden
kunnen veroorzaken. Deze indicatielampjes blijven
branden nadat u de kookzones uitgeschakeld hebt, en
gaan pas uit wanneer de zones zodanig afgekoeld zijn
dat ze niet langer gevaarlijk zijn.
Belangrijk:
Om onherstelbare schade aan het glaskeramisch
oppervlak te vermijden mogen niet worden gebruikt:
- pannen met een niet volledig vlakke onderkant.
- metalen potten met geëmailleerde onderkant.
AFMETINGEN VAN DE KOOKPLAAT EN HET WERKBLAD (mm)
1
2
6
3
7
8
9
4
5
1.
Kookzone met stralingswarmte Ø 145
2.
Kookzone met stralingswarmte Ø 180
3.
Kookzone met stralingswarmte Ø 145
4.
Kookzone met stralingswarmte Ø 180
5.
Restwarmte-indicatielampjes
6.
Bedieningsknop van de kookzone rechtsachter
7.
Bedieningsknop van de kookzone linksachter
8.
Bedieningsknop voor de kookzone linksvoor
9.
Bedieningsknop voor de kookzone rechtsvoor
ELEKTRISCHE AANSLUITING
Voedingsspanning
Voedingskabels
(aantal en afmeting)
230 V ~ +
H05 RR-F 3 x 2,5 mm
2
230 V 3 ~ +
H05 RR-F 4 x 1,5 mm
2
400 V 3 N ~ +
H05 RR-F 5 x 1,5 mm
2
400 V 2 N ~ +
H05 RR-F 4 x 1,5 mm
2
Controleer of de spanning op het typeplaatje
overeenkomt met de netspanning in uw woning.
De technische gegevens zijn vermeld op het
typeplaatje op de rand van de kookplaat en zijn ook
hieronder weergegeven:
Type: PLEVP 230 V~/400 V 3 N ~ 50 Hz 6,2 kW
MILIEUTIPS
Verwerking van de verpakking
De verpakking is 100% recyclebaar, zoals wordt
aangegeven door het symbool .
De diverse onderdelen van de verpakking mogen daarom
niet met het gewone huisvuil worden weggegooid, maar
moeten worden verwerkt volgens de voorschriften die
door de plaatselijke autoriteiten zijn bepaald.
Afdanken van oude huishoudelijke apparatuur
Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de
Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte
elektrische en elektronische apparaten (AEEA).
Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier
als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve
consequenties voor het milieu en de menselijke
gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen
worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit
product als afval.
Het symbool op het product of op de bijbehorende
documentatie geeft aan dat dit product niet als
huishoudelijk afval mag worden behandeld. In plaats
daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt
voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.
Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming
met de plaatselijke milieuvoorschriften voor
afvalverwerking.
Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning
en recycling van dit product wordt u verzocht contact op
te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw
afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft
aangeschaft.
Energiebesparing
Gebruik pannen met bodems waarvan de diameter
gelijk, of iets groter is dan die van de kookzone.
Gebruik alleen pannen met een platte bodem.
Houd tijdens het koken zo veel mogelijk de deksel op
de pan.
Kook groenten, aardappels, etc. met weinig water om
de bereidingstijd zo kort mogelijk te houden.
Met een snelkookpan kunt u nog meer tijd en energie
besparen.
BELANGRIJKE OPMERKINGEN
Gebruik de kookplaten niet, als het glaskeramiek is
gebroken of gescheurd en neem onmiddellijk contact
op met de Klantenservice.
Als de kookplaat is uitgerust met halogene
verwarmingsplaten, mogen de lampen niet te vast
worden gemaakt.
De kookplaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk
gebruik en mag alleen voor het bereiden van voedsel
worden gebruikt. Elk ander gebruik is verboden. De
fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
schade die het gevolg is van oneigenlijk gebruik of een
foute instelling van de bedieningsknoppen.
Stel de kookplaat niet bloot aan weersinvloeden.
Eventuele reparaties of technische ingrepen aan de
kookplaat mogen uitsluitend door een erkende vakman
worden verricht.
Vermijd tijdens het gebruik van de kookplaat contact met
vochtige lichaamsdelen en het lopen op blote voeten.
Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door
personen (waaronder kinderen) met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of
gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht
hebben gestaan of instructies met betrekking tot het
gebruik van het apparaat hebben ontvangen van een
persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
Verhinder dat kinderen in de buurt komen van
:
- de kookplaat in het algemeen, om letsel te
voorkomen. De kookplaat bereikt tijdens het
functioneren zeer hoge temperaturen en is direct na
zijn uitschakeling ook nog heet;
- de verpakking (zakken, polystyreen, nieten, etc.);
- een kookplaat die afgedankt is.
Verzeker u ervan dat elektrische bedrading van andere
elektrische apparatuur, die in de buurt van de kookplaat
wordt gebruikt, niet in contact komt met hete
onderdelen ervan.
Controleer de kookplaat regelmatig als u bij de
bereiding veel vet en olie heeft gebruikt. Olie en vet
kunnen oververhit raken en vlam vatten!
Plaats geen vreemde voorwerpen op de kookplaat en
gebruik hem niet als werkblad.
Laat de verwarmingsplaten/kookzones niet werken
wanneer er geen pan op staat.
Leg geen plastic, aluminiumfolie, doeken, papier, etc. op
de verwarmingsplaten/kookzones als die nog warm zijn.
De verwarmingsplaten/kookzones van de kookplaat
hebben verschillende diameters. Gebruik pannen met
bodems waarvan de diameter gelijk is of iets groter is
dan die van de betreffende verwarmingsplaat/
kookzone.
ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN
Verwijder vóór het gebruik:
- de stickers op de kookplaat;
- de kartonnen beschermstukken en de plastic
beschermlaag;
- controleer of de kookplaat tijdens het transport geen
schade heeft geleden. Neem in geval van twijfel
contact op met uw dealer of met de dichtstbijzijnde
Klantenservice.
ACCESSOIRE
Beveiliging voor kinderen AMH 122
Dit accessoire kan bij de Klantenservice
aangevraagd worden als artikelnr. 4819
310 18436 of bij de eigen dealer als
artikelnr. 017124.
ONDERHOUD EN REINIGING
Belangrijk:
gebruik nooit een
hogedrukspuit of een stoomreiniger.
Reinig de kookplaat na ieder gebruik en pas nadat deze
is afgekoeld. Op deze manier koekt het vuil niet aan en
is hij gemakkelijker schoon te maken.
Gebruik een schoon doekje, keukenpapier en een mild
afwasmiddel of een specifiek reinigingsmiddel voor
glaskeramische kookplaten.
Verwijder hardnekkig vuil met het speciale schrapertje
(indien bijgeleverd) en een specifiek reinigingsmiddel.
Vermijd dat eventuele voedselresten op de plaat
kunnen opdrogen.
Gebruik geen schuurmiddelen, bijtende middelen op
chloorbasis, ovenreinigingsprays of metaalsponsjes.
Het is raadzaam de kookplaat regelmatig te behandelen
met een speciaal in de handel verkrijgbaar
onderhoudsproduct; volg hierbij de aanwijzingen van de
fabrikant van het product.
Uittrekbare knoppen (afhankelijk van het model)
Met een speciaal mechanisme kunnen de knoppen
ongeveer 1 cm omhoog worden gezet om de
onderliggende zones te kunnen schoonmaken.
Zet de knop na het schoonmaken weer in de
oorspronkelijke stand.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bauknecht etk 6640 in bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bauknecht etk 6640 in in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,13 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info