Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/8
Pagina verder
29
Gebruiksaanwijzing
Voor het gebruik van de afwasmachine/
Aansluitingen
Algemene voorzorgsmaatregelen en adviezen
Het zoutreservoir vullen
Het doseerbakje van het spoelglansmiddel
vullen
Het doseerbakje van het afwasmiddel vullen
Reiniging en onderhoud
4nl94603.fm Page 29 Wednesday, October 1, 2003 12:30 PM
Black process 45.0° 100.0 LPI
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • de twee rode lampjes blijven branden en hij geeft geen water af Gesteld op 19-3-2019 om 10:27

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Als ik hem aanzet staat hij te brommen maar neemt geen water meer in ?!?!?! Gesteld op 12-9-2018 om 09:55

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Vaatwasser verwarmt het water niet, kan ik dat zelf ergens nakijken of vaatwasser resetten ?! Het model is gcxk5521 Gesteld op 17-8-2016 om 12:48

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Vaatwasser GCXK5521. Probleem is het volgende. als het programma bijna is voltooid pompt het water niet weg een geeft de machine 2 piepjes. De pomp slaat aan en stopt gelijk weer. Dit blijft zich herhalen tot de spanning uitgeschakeld wordt. Weer ingeschakeld en een ander wasprogramma gekozen wil het leegpompen soms starten. Wat te doen? Gesteld op 17-2-2013 om 00:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bauknecht GCXK5521 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bauknecht GCXK5521 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,71 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info