Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/11
Pagina verder
3
DEUTSCH Installation Seite 8 Bedienungsanleitung Seite 9
ENGLISH Installation Page 16 Instructions for use Page 17
FRANÇAIS Installation Page 24 Mode d’emploi Page 25
NEDERLANDS Installatie Pagina 32 Gebruiksaanwijzing Pagina 33
ESPAÑOL Instalación Página 40 Instrucciones de uso Página 41
PORTUGUÊS Instalação Página 48 Instruções de utilização Página 50
ITALIANO Installazione Pagina 57 Istruzioni per l’uso Pagina 58
ΕΛΛΗΝΙΚΑ Εγκατάσταση Σελίδα 65 Οδηγίες χρήσης Σελίδα 66
SVENSKA Installation Sidan 73 Bruksanvisning Sidan 75
NORSK Installasjon Side 82 Bruksanvisning Side 83
DANSK Installation Side 90 Brugervejledning Side 91
SUOMI Asennus Sivu 98 Käyttöohje Sivu 99
POLSKI Instalacja Strona 106 Instrukcja obsługi Strona 108
ČESKY Instalace Strana 115 Návod k použití Strana 116
SLOVENSKY Inštalácia Strana 123 Návod na používanie Strana 125
MAGYAR Üzembe helyezés Oldal 132 Használati utasítás Oldal 133
РУССКИЙ Установка Стр. 141 Инструкции по пользованию прибором Стр 142
БЪЛГАРСКИ Инсталиране Страница 149 Инструкции за употреба Страница 150
ROMÂNĂ Instalarea Pagina 157 Instrucţiuni de utilizare Pagina 159
УКРАЇНСЬКА Встановлення Сторінка 166 Інструкція з експлуатації Сторінка 168
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bauknecht ESIF 6740 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bauknecht ESIF 6740 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 3,98 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info