Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/56
Pagina verder
56
4000-105-59744
SUPPLY VOLTAGE 230 V/50 HZ
RATED POWER INPUT 1450 W
FUSE 10 A
F
ORCED AIR 1400 W
O
UTER DIMENSIONS (HXWXD) 455 X 595 X 517
INNER DIMENSIONS (HXWXD) 236 X 372 X 360
TEST APPROX. TIME TEMPERATURE PREHEATED OVEN ACCESSORIES
8.4.1 30 - 35 MIN 150 °C NO BAKING & DRIP TRAY
8.4.2 18 - 20 MIN 170 °C YES BAKING & DRIP TRAY
8.5.1 33 - 35 MIN 160 °C NO WIRE SHELF
8.5.2 65 - 70 MIN 160 - 170 °C YES WIRE SHELF
GB
TROUBLE SHOOTING GUIDE
IF THE OVEN DOES NOT WORK, do not make a service
call until you have made the following checks:
The Plug is properly inserted in the wall
socket.
The Door is properly closed.
Check your Fuses and ensure that there is
power available.
Check that the oven has ample ventilation.
Wait for 10 minutes, then try to operate the
oven once more.
Open and then close the door before you
try again.
THIS IS TO AVOID unnecessary calls for which you
will be charged.
When calling for Service, please give the serial
number and type number of the oven (see Ser-
vice label). Consult your warranty booklet for
further advice.
IF THE MAINS CORD NEEDS REPLACING it should
be replaced by the original mains cord,
which is available via our ser-
vice organization. The mains
cord may only be replaced
by a trained service techni-
cian.
S
ERVICE ONLY TO BE CARRIED OUT
BY A TRAINED SERVICE TECHNICIAN.
It is hazardous for anyone oth-
er than a trained person to carry
out any service or repair oper-
ation, which involves the re-
moval of any cover.
DO NOT REMOVE ANY COVER.
TECHNICAL SPECIFICATION
DATA FOR TEST HEATING PERFORMANCE
IN ACCORDANCE WITH IEC 60350.
THE INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION has developed a standard for comparative testing of
heating performance of different ovens. We recommend the following for this oven:
Made in Sweden.
56

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • hwelke ontkalker is het beste voor de stoomoven, en wat te doen als de stoomoven vraagt een gevulde waterkan te vullen Gesteld op 5-4-2018 om 14:53

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bauknecht ECTM 8245 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bauknecht ECTM 8245 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 4,3 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info