Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/56
Pagina verder
56
4000-105-59745
NETZSPANNUNG 230 V / 50 HZ
EINGANGSNENNLEISTUNG 1450 W
SICHERUNG 10 A
H
EISSLUFT 1.400 W
A
USSENABMESSUNGEN (H X B X T) 455 X 595 X 517
INNENABMESSUNGEN (H X B X T) 236 X 372 X 360
TEST UNGEFÄHRE DAUER TEMPERATUR VORGEHEIZTES GERÄT ZUBEHÖR
8.4.1 30 – 35 MIN.150 °C NEIN BACK-/TROPFEINSATZ
8.4.2 18 – 20 MIN. 170 °C JA BACK-/TROPFEINSATZ
8.5.1 33 – 35 MIN.160 °C NEIN OFENROST
8.5.2 65 – 70 MIN. 160 - 170 °C JA OFENROST
DE
ERST EINMAL SELBST PRÜFEN
WENN DAS GERÄT NICHT EINWANDFREI FUNKTIONIERT, über-
prüfen Sie zunächst folgende Punkte, bevor Sie den
Kundendienst rufen:
Steckt der Netzstecker richtig in der Steckdose?
Ist die Gerätetür fest geschlossen?
Sind die Sicherungen in Ordnung und ist Strom
vorhanden?
Wird das Gerät ausreichend belüftet?
Warten Sie 10 Minuten und versuchen Sie dann
erneut, das Gerät in Betrieb zu nehmen.
Öffnen und schließen Sie die Tür vor einem erne-
uten Versuch.
SO VERMEIDEN SIE UNNÖTIGE ANFAHRTEN DES KUNDENDIENST-
TECHNIKERS und damit verbundene Kosten.
Wenn Sie den Kundendienst anrufen, geben Sie bitte
die Seriennummer und Typenbezeichnung des Gerä-
tes an (siehe Kundendienst-Aufkleber). Weitere Hin-
weise finden Sie im Garantieheft.
DAS NETZKABEL DARF NUR GEGEN EIN ORIGINALKA-
BEL AUSGETAUSCHT WERDEN , das Sie über unseren
Kundendienst beziehen können.
Das Netzkabel darf nur von ei-
nem dafür geschulten Kunden-
diensttechniker ausgetauscht
werden.
REPARATUREN AM GERÄT DÜR-
FEN NUR VON QUALIFIZIERTEM
KUNDENDIENSTPERSONAL VORGE-
NOMMEN WERDEN. Unsachkundige
bringen sich durch
Reparaturversuche, bei denen
die Abdeckungen entfernt werden müssen,
in Gefahr.
ENTFERNEN SIE KEINE GEHÄUSETEILE.
TECHNISCHE DATEN
DATEN ZUR PRÜFUNG DER HEIZLEISTUNG
IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT IEC 60350.
DIE INTERNATIONALE ELEKTROTECHNISCHE KOMMISSION hat einen Standard für Vergleichstests der Heizleistung verschie-
dener Geräte entwickelt. Für dieses Gerät empfehlen wir Folgendes:
Made in Sweden.
56

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • hwelke ontkalker is het beste voor de stoomoven, en wat te doen als de stoomoven vraagt een gevulde waterkan te vullen Gesteld op 5-4-2018 om 14:53

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bauknecht ECTM 8245 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bauknecht ECTM 8245 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 4,37 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info