Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/56
Pagina verder
54
ZIEHEN BZW. SCHIEBEN
SIE DIE EINSATZHAL-
TERUNGEN nach vor-
ne, um sie auszu-
haken. Reinigen Sie
die Einsatzhalterun-
gen und die Wän-
de des Garraums.
HERAUSNEHMEN DER EINSATZHALTERUNGEN
SETZEN SIE DIE HALTE-
RUNGEN wieder ein,
indem Sie sie in die
Haken an den Wän-
den des Garraums
einschieben.
E
S BESTEHT STROMSCHLAGGEFAHR! !
VOR DEM AUSWECHSELN DER GHLAMPE VERGEWISSERN SIE
SICH, DASS:
das Gerät ausgeschaltet ist.
das Netzkabel abgezogen ist.
die Sicherungen im Sicherungskasten heraus-
geschraubt oder ausgeschaltet sind.
unten auf dem Boden des Garraums ein Tuch lie-
gt, um die Glühlampe und die Glasabdeckung zu
schützen.
AUSWECHSELN DER GLÜHLAMPE DES GERÄTS
DREHEN
SIE DIE
GLASKAPPE ent-
gegen dem
Uhrzeigersinn,
um sie loszuschrauben.
NEHMEN SIE DIE DICHTUNGEN und den
Metallring heraus und reinigen Sie
die Glaskappe.
ERSETZEN SIE DIE ALTE GHLAMPE durch eine hitze-
beständige Halogenlampe (10 W, 12 V, G4).
SETZEN SIE DIE RINGE UND DICHTUNGEN wieder in die
Glaskappe ein.
SETZEN SIE DIE EINHEIT wieder ein, indem Sie sie
im Uhrzeigersinn einschrauben.
NICHT SPÜLMASCHINENFEST
WASSERROHR
NEHMEN SIE DAS WASSERROHR aus dem Wasser-
behälter heraus, um es besser reinigen zu kön-
nen. Beachten Sie, dass das Rohr nicht spülma-
schinenfest ist.
D
ICHTUNGEN UND DICHTRINGE
DIESE KOMPONENTEN , die zur Lampeneinheit gehören,
sind nicht spülmaschinenfest.
W
ASSERBEHÄLTER
DER WASSERBEHÄLTER ist nicht
spülmaschinenfest. Verwenden
Sie einen Schwamm und ein
mildes Reinigungsmittel.
WARTUNG UND PFLEGE
54

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • hwelke ontkalker is het beste voor de stoomoven, en wat te doen als de stoomoven vraagt een gevulde waterkan te vullen Gesteld op 5-4-2018 om 14:53

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bauknecht ECTM 8245 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bauknecht ECTM 8245 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 4,37 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info