Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/25
Pagina verder
23
Geräteeinstellungen:
Temperatur 185°C
Funktion: Umluft
Muf ns mit Eiskonfektfüllung
250 g Mehl
10g Backpulver
125g Rohrzucker
1 Prise Salz
125g Pfl anzenöl
1Ei
225g Vollmilch
12Stück Eiskonfekt
100g Schlagsahne
150g Erdbeeren
Öl, Ei und Buttermilch verquirlen.
In einer zweiten Schüssel das Mehl mit Backpulver,
Zucker und Salz vermischen, die Mischung in die
Ei-Buttermilch-Mischung einrühren und glatt rühren.
Muffi nförmchen in ein Muffi nblech mit 12
Vertiefungen einsetzen und den Muffi nteig
gleichmäßig auf die Förmchen verteilen. In jedes
Muffi n ein Stück Eiskonfekt ganz hineindrücken.
Die Muffi ns auf dem Metallrost auf der 2.Ebene
in den auf 185°C vorgeheizten Ofen schieben und
in etwa 20Minuten goldbraun backen. Bei einem
Ofenmodell, bei dem kein Vorheizen erforderlich ist,
schlagen Sie die geeigneten Einstellungen bitte in der
Bedienungsanleitung nach.
Die fertig gebackenen Muffi ns abkühlen lassen
und mit Schlagsahne und Erdbeeren verzieren und
servieren.
ZUBEREITUNG
Tipp:
Für die Füllung können anstelle von Eiskonfekt auch normale
Schokoladenstückchen verwendet werden.
Ergibt 12
Zubereitungszeit: 35 Minuten
Garzeit: 20-25 Minuten
23

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

  • hwelke ontkalker is het beste voor de stoomoven, en wat te doen als de stoomoven vraagt een gevulde waterkan te vullen Gesteld op 5-4-2018 om 14:53

    Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Bauknecht ECTM 8245 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Bauknecht ECTM 8245 in de taal/talen: Deutsch, Français, Italiano, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 13,95 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info