Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/24
Pagina verder
Programmer votre période de chauffe : utilisation du mode Programmation
En connectant le fil pilote sur un programmateur, vous pouvez programmer vos périodes de température
Confort et Eco (reportez-vous à la notice jointe à votre programmateur).
Il est possible de brancher sur un programmateur plusieurs appareils et de réaliser ainsi des économies d’énergie.
La température réglée par la molette B est la température de base qui va servir de référence à la température
souhaitée en fonction de la programmation.
NB: En cas d’absence d’ordre sur le fil pilote,
l’appareil chauffe en mode Confort. Les ordres
HG et délestage sont prioritaires par rapport
aux modes Eco et Confort. Lors d’un passage
du mode Confort vers le mode Eco, le temps de
basculement est de l’ordre de 12 secondes.
Mettre l’appareil en mode Programmation :
Je détermine la température Confort qui me servira de base pour programmer mes abaissements.
Je mets le curseur A sur la position . Si la température est inférieure à celle désirée dans le mode choisi
(température de Confort dans le mode Confort et température abaissée dans le mode Eco), le voyant de chauffe V1
s’allume.
5
5/ Verrouiller l’appareil sur la patte d’accrochage
-
Posez l’ap
pareil incliné sur les supports S1 .
- Faîtes pivoter l’appareil en le soulevant pour le poser sur les supports S2
.
- Abaissez l’a
ppareil sur la patte d’accrochage. Un clic vous indique que l’appareil est fixé et verrouillé
.
- Pour déverrouiller l’appareil de la patte d’accrochage, munissez-vous d’un tournevis plat et poussez la lan-
guette (située en haut à gauche de la patte d’accrochage derrière l’appareil) vers le mur.
Soulevez l’appareil tout en maintenant la languette avec le tournevis. Basculez-le en avant puis reti-
rez-le des supports S1 .
Fonctionnement
Vous pouvez faire fonctionner votre appareil dans plusieurs modes :
Le mode Confort qui vous permet d’obtenir la bonne température ambiante.
Le mode Eco qui vous permet d’abaisser la temrature de votre pièce lors d’une absence prolongée de la maison.
Le mode Programmation qui vous permet de programmer les modes Confort et Eco en fonction des pério-
des d’occupation de la pièce
Le boîtier de commande
V1
Voyant de chauffe
A
Curseur de choix du mode
B
Molette de réglage de la température
Utilisation
Chauffer votre pièce : utilisation du mode Confort
Ce mode vous permet d’avoir une bonne température ambiante dans la pièce.
Mettre en marche le chauffage :
Je mets le curseur A sur la position . Le voyant de chauffe V
1 s’allume.
Trouver la bonne température :
Je règle la molette de température B sur 5.
Le voyant de chauffe V1 s’allume si la température ambiante est infé-
rieure à celle désirée. J’attends quelques heures pour que celle-ci se stabilise. Si la température de la pièce me
convient, le réglage est terminé. Si la température ne me convient pas, j’ajuste la molette en procédant progressive-
ment en m’aidant des crans (un cran à la fois).
Abaisser la température de votre pièce : utilisation du mode Eco
Il s’agit d’un abaissement en degrés par rapport à la température Confort. Il est conseillé d’utiliser ce mode pour
des périodes d’absence supérieures à 2 heures.
Mettre le chauffage en mode Eco :
Je mets le curseur A sur la position . La température Confort sera abaissée d’environ 3°C à 4°C.
Ordre Abaissement
ECO -3,5°C
HORS GEL température ambiante maintenue à environ C.
ARRET arrêt immédiat du chauffage (utilisé pour le délestage).
F
12
13
11
5

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Atlantic SOLIUS bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Atlantic SOLIUS in de taal/talen: Nederlands, English, Français, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 0,58 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info