Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
© 2002 Interlogix B.V. Alle rechten voorbehouden. 1039093 August 2002
Installatie-instructies
Draadloze Afstandsbediening
met 4 druktoetsen
P
RODUCTBESCHRIJVING
De RF354W8
is een draadloze afstandsbediening die werkt
op een alkalinebatterij waarmee gebruikers basis
systeembedieningen kunnen uitvoeren in of rondom
het gebouw. De afstandsbediening wordt ondersteund
door de CSx75- en CS250-controlepanelen, met
slechts enkele kleine verschillen in functionaliteit.
De afstandsbediening biedt gebruikers een
gemakkelijke optie voor de volgende systeembedieningen:
CSx75-controlepanelen
q Druk op de toets Slotje dicht om het systeem in te schakelen.
q
Druk op de toets Sterretje om het systeem gedeeltelijk in te
schakelen.
q
Druk op de toets Slotje open om het systeem uit te schakelen
q
Druk tegelijkertijd op de toetsen Slotje dicht en Slotje open
om een paniekalarm te verzenden.
q
Druk op de toets Lampje of Sterretje om relais, uitgangen
of X-10-modules te bedienen.
De afstandbediening wordt geleverd met een reeks van gekleurde
ringen waarmee u snel en eenvoudig de afstandbedieningen kunt
markeren.
CS250-controlepanelen
De toetsfuncties voor afstandbediening kunnen worden
geprogrammeerd voor een aantal bedieningen, waaronder:
q Eén gebied of het gehele systeem geheel of gedeeltelijk
inschakelen met of zonder uitlooptijd.
q Eén gebied of het gehele systeem geheel of gedeeltelijk
inschakelen.
q Brandalarm, PA-alarm of medisch alarm in één gebied of
van het gehele systeem verzenden.
P
ROGRAMMEREN
CSx75-controlepanelen
De afstandbediening wordt in de draadloze ontvanger ingelezen
door in de leermode van de ontvanger (zie programmeerhandleiding)
tegelijkertijd op de toetsen Slotje dicht en Slotje open te drukken.
Als het inlezen is geslaagd, hoort u via het bediendeel een beltoon
(ding-dong).
Opmerking:
de draadloze ontvanger moet het gebruik van
afstandbedieningen ondersteunen. Een upgradekit voor
de ontvanger (UP354W8) is verkrijgbaar (alleen voor
CSx75-ontvangers).
De functies van de toets Sterretje en Lampje kunnen worden
gewijzigd door de ontvangeropties 4 en 5 van het zonesegment
waarin de afstandbediening is ingelezen, als volgt te
programmeren:
Lampje Optie 4 UIT Optie 4 AAN
Toets
Bediendeel “exit” Sturing uitgang 1
Sterretje Optie 5 UIT Optie 5 AAN
Toets
Gedeeltelijk inschakelen Sturing Uitgang 2
In de ontvanger op adres 193 programmeert u de lage
batterijspanning melding en de identificatie van de
afstandbedieningen.
Locatie 193 - Segment 1
Opties AAN UIT
Optie 3
Afstandbedieningen rapporteren
met gebruikersnummer van de
zone waarop de
afstandbediening is ingelezen.
Afstand
bedieningen
rapporteren als
gebruiker 99
Optie 6 Waarschuwing lage
batterijspanning
afstandbediening geactiveerd
Waarschuwing lage
batterijspanning
afstandbediening
uitgeschakeld
Opmerkingen:
Als de waarschuwing lage batterijspanning van de
afstandbediening is ingeschakeld (Ontvanger, Locatie 193,
Optie 6), neemt elke in het systeem ingelezen afstandbediening
één zone van het systeem in gebruik. Als de waarschuwing
lage batterijspanning van de afstandbediening is uitgeschakeld,
neemt de afstandbediening geen zone van het systeem in
gebruik en kan hij samenvallen met een gebruikte zone. Als u de
melding lage batterijspanning wilt wissen, vervangt u de batterij,
sluit u de behuizing en drukt u tegelijk op de toetsen Slotje dicht
en Slotje open (alleen voor CSx75-controlepanelen).
CS250-controlepanelen
U neemt als volgt een afstandbediening in het CS250-
controlepaneel op:
1. Selecteer Users -User Codes - User n - Keyfob - Install
Fob in het menu User of Installer van het bediendeel.
2. Druk tegelijk op de toetsen Slotje dicht en Slotje open
van de afstandbediening.
Opmerking: de CS250-schakelaar maakt het mogelijk om
te waarschuwen voor melding lage batterijspanning zonder
een RF-zone in beslag te nemen.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Aritech RF354W8 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Aritech RF354W8 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,05 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info