Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/64
Pagina verder
English
3
1
Using Your Apple
Wireless Keyboard
Your keyboard comes with two AA alkaline batteries installed
and uses Bluetooth® technology to connect to your Mac.
This guide shows you how to set up your keyboard, customize and use the keys, and
change the batteries. To learn about:
Â
Updating software, see page 4.
Â
Setting up your keyboard with a new Mac, see page 5.
Â
Replacing your USB keyboard with an Apple Wireless Keyboard, see page 5.
Â
Pairing your keyboard with a different Mac, see page 6.
Â
Replacing the batteries, see page 8.
About the Indicator Light
The LED on your Apple Wireless Keyboard functions as a battery indicator and a status
light. When you first turn on your keyboard, the light glows steadily for 5 seconds,
indicating the batteries are good. After 5 seconds, if your keyboard isn’t paired with
your Mac, the light begins to blink indicating your keyboard is in discovery mode and
ready to pair with your Mac (pairing means your keyboard and Mac are connected
wirelessly and ready to communicate with each other).
3
Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Apple wireless keyboard bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Apple wireless keyboard in de taal/talen: Deutsch, English, Espanôl, Français, Italiano, Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 2,14 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info