Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/228
Pagina verder
K
Apple Inc.
© 2010 Apple Inc. All rights reserved.
Apple, the Apple logo, AirPlay, AirPort, Apple TV,
Cover Flow, FaceTime, iBooks, iCal, iPhone, iPhoto, iPod,
iTunes, Keynote, Mac, Macintosh, Mac OS, the Made
for iPod logo, Numbers, Pages, Safari, and Spotlight are
trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and
other countries.
AirPrint, Finder, iPad, Multi-Touch, and Shue are
trademarks of Apple Inc.
Apple Store and iTunes Store are service marks of
Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
App Store and MobileMe are service marks of Apple Inc.
IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in
the U.S. and other countries and is used under license.
The Nike + iPod Sport Kit is covered by one or more
of U.S. patent numbers 6,018,705, 6,052,654, 6,493,652,
6,298,314, 6,611,789, 6,876,947, and 6,882,955, either
alone or when used in combination with a Nike + iPod
enabled iPod media player.
The Bluetooth® word mark and logos are registered
trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of
such marks by Apple Inc. is under license.
Adobe and Photoshop are trademarks or registered
trademarks of Adobe Systems Incorporated in the U.S.
and/or other countries.
Other company and product names mentioned herein
may be trademarks of their respective companies.
Mention of third-party products is for informational
purposes only and constitutes neither an endorsement
nor a recommendation. Apple assumes no responsibility
with regard to the performance or use of these
products. All understandings, agreements, or warranties,
if any, take place directly between the vendors and the
prospective users. Every eort has been made to ensure
that the information in this manual is accurate. Apple is
not responsible for printing or clerical errors.
019-1929/2010-11
228

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Apple iPod Touch bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Apple iPod Touch in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 33,53 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info