Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/124
Pagina verder
12 2
Informatie over veiligheid, software en service
In de volgende tabel ziet u waar u meer informatie kunt vinden over
veiligheidsvoorschriften en de service en de software die u met de iPod touch
gebruikt.
Meer informatie over Stappen
Veilig gebruik van de iPod touch Raadpleeg de handleiding
Belangrijke productinformatie op
www.apple.com/nl/support/manuals/ipodtouch
voor de meest recente informatie over
veiligheidsvoorschriften en normen.
Service en ondersteuning, tips, discussieforums
en Apple softwaredownloads voor de iPod
touch
Ga naar www.apple.com/nl/support/ipodtouch.
Het laatste nieuws over de iPod touch Ga naar www.apple.com/nl/iphone.
iTunes Open iTunes en kies 'Help' > 'iTunes Help'. Online-
oefeningen voor iTunes (niet overal beschikbaar)
vindt u op www.apple.com/nl/support/itunes.
MobileMe Ga naar www.me.com/nl.
iPhoto (in Mac OS X) Open iPhoto en kies 'Help' > 'iPhoto Help'.
Adresboek (in Mac OS X) Open Adresboek en kies 'Help' > 'Adresboek
Help'.
iCal (in Mac OS X) Open iCal en kies 'Help' > 'iCal Help'.
Bijlage
B
Meer informatie
122

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Apple iPod Touch bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Apple iPod Touch in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 12,44 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info