Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/4
Pagina verder
iPhone-gebruikershandleiding
Raadpleeg de gebruikershandleiding op help.apple.com/iphone voordat je de iPhone
in gebruik neemt. Je kunt de gebruikershandleiding ook downloaden via Apple Books
(indien beschikbaar) of op de iPhone bekijken via de bladwijzer in Safari. Bewaar deze
documentatie als naslagwerk.
Veiligheid en gebruik
Raadpleeg het hoofdstuk "Veiligheid, gebruik en ondersteuning" in de iPhone-
gebruikershandleiding.
Blootstelling aan radiofrequente straling en elektromagnetische velden
Het specifiek absorptietempo (SAR), gemeten bij het hoofd, is 0,99 W/kg voor de iPhoneX
en 0,98 W/kg voor de iPhoneX.
Om tijdens communicatie het hoofd zo min mogelijk bloot te stellen aan radioelektrische
straling, kun je kiezen voor een handsfree-oplossing zoals deingebouwde luidspreker, de
bijgeleverde oortjes of andere vergelijkbare accessoires.
Tik op de iPhone op ‘Instellingen’ > ‘Algemeen’ > ‘Info’ > ‘Juridische informatie’ >
‘RF-straling’. Of ga naar www.apple.com/legal/rfexposure.
Batterij
Probeer de batterij van de iPhone niet zelf te vervangen. Hierbij kun je de batterij namelijk
beschadigen, wat kan leiden tot oververhitting, brand of letsel. De lithium-ionbatterij van
de iPhone moet worden onderhouden door Apple of een erkende serviceaanbieder en
mag niet samen met huishoudelijk afval worden weggegooid. De batterij kan ook worden
gerecycled. Je moet je volgens de geldende regelgeving van batterijen ontdoen.
Zie www.apple.com/nl/batteries/service-and-recycling voor meer informatie over
lithium-ionbatterijen van Apple en het onderhouden en recyclen van de batterij.
Compatibiliteit met gehoorapparaten (HAC)
Ga naar www.apple.com/support/hac of raadpleeg het gedeelte "Gehoorapparaten" in de
iPhone-gebruikershandleiding.
Gehoorbeschadiging voorkomen
Om schade aan je gehoor te voorkomen, moet je niet gedurende langere tijd het volume
te hoog instellen. Meer informatie over geluid en het gehoor vind je op www.apple.com/
nl/sound en in het gedeelte “Belangrijke veiligheidsinformatie” in de iPhone-
gebruikershandleiding.
Interferentie met medische apparaten
De iPhone bevat magneten die interferentie kunnen veroorzaken met medische
apparaten. Raadpleeg het hoofdstuk "Belangrijke veiligheidsinformatie" in de iPhone-
gebruikershandleiding.
Overzicht van de beperkte garantie van Apple van één jaar
Apple garandeert dat dit hardwareproduct en de bijbehorende accessoires gedurende
een periode van één jaar na de oorspronkelijke datum van aankoop vrij zijn van materiaal-
en fabricagefouten. Apple biedt geen garantie voor defecten die zijn ontstaan als gevolg
van normale slijtage of door een ongeval of verkeerd gebruik van het product. Als je
apparaat gerepareerd moet worden, kun je telefonisch contact opnemen met Apple
of naar een Apple Store of een door Apple erkende serviceaanbieder gaan. Niet alle
reparatieopties zijn in alle landen beschikbaar. Mogelijk kun je je apparaat alleen laten
repareren in het land waarin je het hebt gekocht. Afhankelijk van je locatie kunnen er
gesprekskosten en internationale verzendkosten in rekening worden gebracht. Als je
volgens de voorwaarden en uitgebreide informatie op www.apple.com/nl/legal/warranty
en support.apple.com/nl-nl tijdens de garantieperiode een geldige aanvraag doet, zal
Apple naar eigen goeddunken je iPhone repareren of vervangen of het aankoopbedrag
aan je terugbetalen. De door de garantie verleende voordelen vormen een aanvulling op
de rechten die worden geboden door de toepasselijke consumentenwetgeving. Wanneer
je een aanvraag doet, moet je mogelijk een bewijs van aankoop verstrekken.
Voor consumenten in Australië: Op onze goederen zijn garantiebepalingen van toepassing
die op grond van de Australian Consumer Law niet kunnen worden uitgesloten. Je hebt
recht op een vervangend product of restitutie in geval van een zeer ernstig defect en ter
compensatie van enig ander verlies of enige andere schade die redelijkerwijs te voorzien
is. Je hebt tevens recht op reparatie of vervanging van goederen indien de kwaliteit van
de goederen niet acceptabel is en het defect geen zeer ernstig defect inhoudt.
Apple Pty Ltd, PO Box A2629, Sydney South, NSW 1235. Tel: 133-622.
Voor consumenten in Brazilië: De door de garantie verleende voordelen vormen
een aanvulling op de rechten die worden geboden door de toepasselijke
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Op mijn iPhone staat opeens de melding 'je SOS-contactpersonen zijn op de hoogte gesteld'. Ik kan de iPhone verder niet meer gebruiken, noch uit zetten. Wat moet ik doen? Gesteld op 2-2-2021 om 16:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Heb geen netverbinding met mijn iPhone buiten mijn woning Gesteld op 7-12-2020 om 15:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ingesproken boodschap bij afwezigheid beluisteren
  Gesteld op 7-10-2020 om 15:41

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Hoe kan ik de schermen afsluiten, zoals op de IPhone 6. Daar swipete you naar omhoog en vond het onderwater scherm
  Gesteld op 13-6-2020 om 12:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • op mijn i-phone staat de melding: "je sos-contactpersonen zijn op de hoogte gesteld" Nu doet hij niets meer, ik kan hem niet uitzetten en kom niet in de telefoon. Wat kan ik doen?
  Gesteld op 20-5-2020 om 18:38

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
  • Ik heb dit ook gehad. Je moet dan je Iphone resetten
   iPhone 8 (plus) / iPhone X / iPhone XS (Max) / iPhone XR resetten
   -druk de volume-omhoog knop kort in aan de linkerzijde.
   -druk de volume-omlaag knop kort in aan de linkerzijde.
   -houd daarna de aan en uit knop aan de rechterzijde ongeveer 15 seconden ingedrukt totdat het Apple logo weer in beeld komt.
   Vervolgens mobiel opnieuw opstarten en kun je je SOS meldingen weer uitzetten bij instellingen, waardoor de tijd niet meer een rood vakje staat!Geantwoord op 10-2-2021 om 19:01

   Waardeer dit antwoord (60)Misbruik melden
 • wil de sites van het scherm verwijderen die ik bezocht heb Gesteld op 31-3-2020 om 16:05

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Apple iPhone XS bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Apple iPhone XS in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,19 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Apple iPhone XS

Apple iPhone XS Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 1 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info