Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Hallo.
Kurzübersicht
Willkommen bei Ihrem neuen iPhone. Lesen Sie
diese Kurzübersicht, um die wichtigsten Funktionen
kennenzulernen.
Zum Einschalten des iPhone drücken Sie den
Ein-/ Ausschalter ein paar Sekunden. Befolgen Sie
dann die Anweisungen auf dem Bildschirm zum
Einrichten Ihres iPhone.
Wichtige Tasten
Zum Ausschalten oder Neustarten drücken und halten Sie
den Schalter ein paar Sekunden. Schieben Sie den Pfeil dann
mit dem Finger nach rechts, um die Aktion zu bestätigen.
Drücken Sie den Ein-/Ausschalter einmal, um den Bildschirm
auszuschalten. Sie können jedoch weiterhin Anrufe
empfangen. Durch Drücken der Home-Taste gelangen
Sie jederzeit zum Home-Bildschirm. Um schnell zwischen
verwendeten Apps zu wechseln, tippen Sie zweimal auf
die Home-Taste und wählen Sie ein App-Symbol.
Telefon
Tippen Sie auf eine Telefonnummer in den Kontakten,
Favoriten, in einer E-Mail, einer SMS oder in einem anderen
Bereich auf Ihrem iPhone, um zu telefonieren. Oder önen
Sie die Telefon-App und tippen Sie auf die Taste „Ziernblock“,
um manuell zu wählen. Durch einmaliges Drücken des
Ein-/Ausschalters schalten Sie einen eingehenden Anruf
stumm. Drücken Sie den Schalter zweimal, um den Anruf
an den Voicemail-Dienst weiterzuleiten. Streichen Sie über
die Telefontaste nach oben, um auf eine Textnachricht zu
antworten oder eine Erinnerung festzulegen, um später zu
antworten. Zum Annehmen eines Anrufs bei Verwendung
des iPhone-Headsets drücken Sie die Mitteltaste einmal.
Drücken Sie diese Taste erneut, um das Telefonat zu beenden.
FaceTime
Wählen Sie einen Kontakt und tippen Sie auf die FaceTime-
Taste, um einen Videoanruf mit einem anderen iPhone-, iPad-,
iPod touch- oder Mac-Benutzer zu beginnen. Oder tippen Sie
während eines Anrufs auf FaceTime“, um einen Videoanruf
zu starten. Während eines Videoanrufs können Sie zur
rückseitigen Kamera wechseln und Ihre Umgebung zeigen.
Nachrichten
Tippen Sie auf „Nachrichten“, um eine iMessage an ein
anderes iPhone, ein iPad, einen iPod touch und an Mac-
Benutzer oder eine SMS oder MMS an andere Mobiltelefone
zu senden. Geben Sie als Empfänger einen Namen bzw. eine
Nummer ein oder wählen Sie einen Kontakt. Geben Sie Ihre
Nachricht ein und tippen Sie anschließend auf „Senden“.
Um ein Foto oder Video zu senden, tippen Sie auf das
Kamera-Symbol.
Schreiben und Bearbeiten
Das iPhone korrigiert Text schon während der Eingabe und
schlägt Alternativen vor. Wenn Sie also auf einen falschen
Buchstaben tippen, können Sie einfach weiterschreiben.
Zum Akzeptieren eines Vorschlags tippen Sie auf die Leertaste.
Tippen Sie auf das „x“, um den Vorschlag abzulehnen. Zum
Bearbeiten von Text doppeltippen Sie auf ein Wort und
bewegen die Aktivpunkte, um die Auswahl zu vergrößern.
Tippen und halten Sie den Finger auf einem Textelement,
um die Lupe einzublenden, und bewegen Sie die
Einfügemarke mit dem Finger an die gewünschte Position.
Durch Tippen können Sie Textelemente ausschneiden,
kopieren oder einsetzen. Tippen Sie auf die Mikrofontaste,
um Text zu diktieren.
Benachrichtigungen
Wenn Sie eine Benachrichtigung erhalten, wird diese kurz
oben auf dem Bildschirm angezeigt. Ignorieren Sie die
Mitteilung oder tippen Sie darauf, um direkt zu antworten.
Streichen Sie auf dem Bildschirm von oben nach unten,
um die neuesten Benachrichtigungen anzuzeigen. Sie
können neue Benachrichtigungen auch im Sperrbildschirm
anzeigen, indem Sie den Regler nach rechts schieben.
Klingeln/
Aus
Lauter/
Leiser
Lightning-Anschluss
Ein/Aus
Standby-
Taste
Erfordert ein FaceTime-fähiges Gerät für Anrufer und Empfänger.
Home-
Taste
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Forum

Zoeken resetten

 • Rechtsboven op I phone 5 staat links naast de batterij een slotje met cirkelvormig pijltje eromheen. Wat betekent dit? En hoe kan ik het laten verdwijnen? Gesteld op 24-9-2020 om 17:46

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • Ik heb een IPhone 5
  Ik kan geen foto's verzenden
  Hoe kan ik verwijderde foto's terug zetten Gesteld op 22-8-2020 om 15:54

  Reageer op deze vraag Misbruik melden
 • ik krijg sinds een week geen ping meer te horen als een app binnen komt, ik heb de telefoon uit en aan gezet ,maar niks helpt , wat kan ik doen , ook in instellingen gekeken, alles geprobeerd , maar lukt niet.wat kan ik doen.
  Gesteld op 14-7-2020 om 14:45

  Reageer op deze vraag Misbruik melden

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Apple iPhone 5 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Apple iPhone 5 in de taal/talen: Deutsch als bijlage per email.

De handleiding is 4,01 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info