Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/2
Pagina verder
Vingervlug aan
de slag
U begint hier
Welkom bij de iPhone. In deze beknopte handleiding
vindt u instructies voor het congureren van uw iPhone
en het gebruik van de belangrijkste functies. Als de
iPhone eenmaal gebruiksklaar is, kunt u voor verdere
informatie terecht op www.apple.com/nl/iphone.
In een handomdraai klaar voor gebruik
1. Download iTunes.
Ga naar www.itunes.com/nl/download, download de
nieuwste versie van iTunes en installeer die op uw Mac
of pc.
2. Sluit de iPhone op uw computer aan.
Sluit uw iPhone aan op een USB-poort op uw computer.
3. Synchroniseer de gegevens.
Zodra u de iPhone op de computer hebt aangesloten,
wordt iTunes geopend en wordt u door
de conguratiestappen geleid. Nadat u de
contactgegevens, agenda’s, muziek, lms en foto’s
hebt geselecteerd die u wilt synchroniseren, klikt u
op ‘Pas toe(Mac) of ‘Toepassen’ (Windows)
rechtsonder in het venster. Als u iTunes of de
synchronisatieprocedure nog niet eerder hebt gebruikt,
kunt u eerst een instructielmpje bekijken op
www.apple.com/nl/itunes/tutorials.
Mappen aanmaken en programma’s ordenen
Houd uw vinger op een willekeurig symbool tot
de symbolen gaan bewegen. Sleep het symbool
vervolgens naar een ander symbool om een map
aan te maken. Mappen krijgen automatisch een
toepasselijke categorienaam, maar u kunt ook een
andere naam opgeven. U kunt het beginscherm
aanpassen door symbolen en mappen naar een
andere positie of een ander scherm te slepen. Druk
op de thuisknop als u klaar bent.
Knoppen
Als u de iPhone wilt inschakelen, drukt u op de Aan/
uit-knop. Als u de iPhone wilt uitschakelen of opnieuw
wilt opstarten, houdt u de Aan/uit-knop een paar
seconden ingedrukt en versleept u de schuifknop om
uw keuze te bevestigen. Als u de iPhone in de
sluimerstand wilt zetten, drukt u eenmaal op de Aan/
uit-knop. Het scherm wordt uitgeschakeld, maar de
iPhone kan nog wel oproepen ontvangen. Druk
eenmaal op deze knop om het geluid van een
binnenkomende oproep uit te schakelen. Druk
tweemaal op deze knop om een oproep rechtstreeks
naar de voicemail te sturen.
De basis
Wanneer u met een programma werkt, sluit u dit af
door op de thuisknop te drukken. U gaat dan terug
naar het beginscherm. U kunt vanuit elk willekeurig
beginscherm direct naar het eerste beginscherm gaan
door op de thuisknop te drukken. Wanneer u in de
sluimermodus dubbel op de thuisknop klikt, worden
de iPod-regelaars weergegeven.
Multitasken
Tijdens een telefoongesprek hebt u toegang tot
uw e-mail, agenda of een ander programma op uw
iPhone. Wanneer u gebruikmaakt van een Wi-Fi- of
3G-verbinding, kunt u zelfs surfen op het web. Om
snel tussen verschillende programma’s te schakelen,
drukt u tweemaal op de thuisknop om recent
gebruikte programma’s weer te geven. Blader naar
rechts om meer programma’s weer te geven en tik op
het programma dat u opnieuw wilt openen. Blader
helemaal naar links om de iPod-regelaars weer te
geven of om de weergaverichting te vergrendelen.
Stembediening
Met Stembediening kunt u handsfree bellen of muziek
afspelen. Om Stembediening te activeren, houdt u de
thuisknop of de middelste knop van de iPhone-headset
ingedrukt totdat het Stembedieningsscherm verschijnt.
Na de toon spreekt u een commando in, bijvoorbeeld
"bel Ellen" of "kies 12345678". U kunt de iPhone ook
opdracht geven om nummers van een album, artiest
of afspeellijst af te spelen. U kunt ook zeggen: "speel
meer van dit soort nummers af". U kunt de iPhone ook
vragen "wat hoor ik nu?" of bijvoorbeeld zeggen: "speel
nummers van The Rolling Stones".
Telefoneren
Tik op een telefoonnummer in Contacten, Favorieten,
een e-mailbericht, een sms-bericht of elders op de
iPhone om het betreende nummer te bellen. U kunt
ook op de knop ‘Toetsen’ tikken om handmatig een
nummer in te voeren. Als u gebruikmaakt van de
iPhone-headset, kunt u opnemen door één keer op
de middelste knop te drukken. U beëindigt het gesprek
door nogmaals op de middelste knop te drukken. Als u
het volume wilt aanpassen, drukt u op de knop met het
plus- of minteken naast de microfoon.
Zoeken
Als u wilt zoeken op uw iPhone of op het internet,
gaat u naar het eerste beginscherm en drukt u op
de thuisknop. U kunt ook uw vinger van links naar
rechts over het scherm bewegen. Typ wat u zoekt,
bijvoorbeeld een naam, programma, nummer,
artiest, lm of een willekeurig trefwoord. iPhone
komt tijdens het typen met suggesties om het zoeken
te bespoedigen. Als u wilt zoeken in een programma
als Mail, Contacten, Berichten of iPod, tikt u op de
statusbalk.
Berichten versturen
Tik op ‘Berichten’. Typ een naam of telefoonnummer
in het veld ‘Aan’ of selecteer een contactpersoon. Typ
uw bericht en tik vervolgens op ‘Stuur. Als u een foto
of lmpje wilt versturen, tikt u op de knop ‘Camera.
Als u een bericht geheel of gedeeltelijk wilt verwijderen
of wilt doorsturen, tikt u op ‘Wijzig’. Als u een compleet
gesprek wilt verwijderen uit uw lijst met berichten,
beweegt u uw vinger eroverheen en tikt u op
Verwijder.
Beltoon/Stil
Volume
omhoog/
omlaag
Aan/Uit
Sluimeren
Statusbalk
Thuisknop
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Apple iPhone 3GS bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Apple iPhone 3GS in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 4,79 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Apple iPhone 3GS

Apple iPhone 3GS Gebruiksaanwijzing iOS 5.1 - Nederlands - 197 pagina's

Apple iPhone 3GS Gebruiksaanwijzing iOS 6.1 - Nederlands - 169 pagina's

Apple iPhone 3GS Gebruiksaanwijzing OS 4.2 en 4.3 - Nederlands - 299 pagina's

Apple iPhone 3GS Gebruiksaanwijzing OS 3.0 - Nederlands - 225 pagina's

Apple iPhone 3GS Gebruiksaanwijzing OS 3.1 - Nederlands - 236 pagina's

Apple iPhone 3GS Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 32 pagina's

Apple iPhone 3GS Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 166 pagina's

Apple iPhone 3GS Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 178 pagina's

Apple iPhone 3GS Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 312 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info