Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/30
Pagina verder
TROUBLESHOOTING
TAKING CARE OF YOUR RECHARGEABLE BATTERIES
Ensure that you fully charge your battery for 8 hours before its first use.
To maintain maximum battery life it is recommended that you fully discharge your battery periodically.
If your Parent Unit is not in use, please turn it OFF.
FALSE ALARMS
Turn OFF the Camera.
Make sure there is no bedding between the mattress and the Sensor Pad.
If the crib has a spring or slat base, place a hardboard between the crib base and the Sensor Pad
measuring at least 13 in x 13 in x ¼ in thick.
Make sure the Sensor Pad is positioned as described under the setup requirements. Sensitivity
may need to be adjusted.
ALARM WILL NOT SOUND
Avoid contact with the crib when the monitor is ON.
Place crib near a solid supporting wall to avoid Sensor Pad from detecting movement from outside the
crib.
You may need to decrease the sensitivity.
NO SOUND IS BEING TRANSMITTED
Check the volume level on the Parent Unit and the Camera to ensure they are set to an appropriate level.
Try bringing the Parent Unit closer to the Camera to see if you get sound.
Charge the parent unit.
WEAK RECEPTION
Bring units closer together.
Change the position of one or both units.
Place units on a flat surface away from baby’s reach.
Recharge the Parent Unit.
STATIC, DISTORTION, INTERFERENCES
(FROM OTHER MONITORS, WIRELESS PHONES, WALKIE-TALKIES, ETC.)
Rotate Parent Unit or move it away from source of interference.
FEEDBACK (LOUD NOISES EMITTED FROM THE PARENT UNIT)
Move units farther apart (at least 3 meters).
Decrease volume on Parent Unit.
THE PARENT UNIT SCREEN IS BLACK (PARENT UNIT IS OFF)
Turn the Parent Unit back ON by pushing and holding the POWER ON/OFF button for 2 seconds.
Recharge the Parent Unit.
28
28

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Angelcare AC410 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Angelcare AC410 in de taal/talen: English als bijlage per email.

De handleiding is 5,42 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info