Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/76
Pagina verder
YAMAGATA (THAILAND) Co., Ltd.
324 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate Soi6, Sukhumvit Road T.Phraeksa,
A.Muang Samutprakarn, Samutprakarn 10280, Thailand
EN
DE
FR
ES
IT
SE
NL
RU
PL
01.01CDE182R-QRG.fm
ALPINE CDE-182R 68-24567Z14-A (EN/DE/FR/ES/IT/SE/NL/RU/PL)
Designed by ALPINE Japan
Printed in Thailand (Y)
68-24567Z14-A
CD/USB RECEIVER
CDE-182R/CDE-181R/CDE-181RR/
CDE-181RM/CDE-180R/CDE-180RR/
CDE-180RM
DIGITAL MEDIA RECEIVER
UTE-81R
(CDE-182R/CDE-181Series only)
(CDE-181/CDE-180Series only)
(CDE-182R only)
FOR CAR USE ONLY/NUR FÜR AUTOMOBIL GEBRAUCH/POUR APPLICATION AUTOMOBILE UNIQUEMENT/PARA USO EN AUTOMÓVILES/SOLO PER
L’UTILIZZO IN AUTOMOBILE/ENDAST FÖR BILBRUK/ALLEEN VOOR GEBRUIK IN DE AUTO/ТОЛЬКО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АВТОМОБИЛЯХ/DO
UŻYCIA TYLKO W SAMOCHODZIE
QUICK REFERENCE GUIDE
Kurzanleitung
GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE
GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA
GUIDA RAPIDA
SNABBGUIDE
SNELSTARTGIDS
КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО
SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA
01.00CDE182R-QRG.book Page 1 Monday, August 26, 2013 9:49 AM
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Alpine CDE-180R bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Alpine CDE-180R in de taal/talen: Nederlands, Deutsch, English, Français, Italiano, Espanol, Polski, Svenska als bijlage per email.

De handleiding is 9,51 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Andere handleiding(en) van Alpine CDE-180R

Alpine CDE-180R Gebruiksaanwijzing - Nederlands - 35 pagina's

Alpine CDE-180R Gebruiksaanwijzing - Deutsch - 35 pagina's

Alpine CDE-180R Gebruiksaanwijzing - English - 34 pagina's


Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info