Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/37
Pagina verder
1
EN
SF-6021/SF-6022
Panini Sandwich Maker
Instruction for use
DE
SF-6021/SF-6022
Panini Sandwich-Maker
Bedienungshinweise
NL
SF-6021/SF-6022
Panini Tostimaker
Gebruiksaanwijzing
FR
SF-6021/SF-6022
Grille-sandwich/panini
Mode d`emploi
IT
SF-6021/SF-6022
Piastra per sandwich
Manuale d´uso
ES
SF-6021/SF-6022
Sandwichera Panini
Instrucciones de uso
PL
SF-6021/SF-6022
Opiekacz do kanapek
Wskazówki użytkowania
HU
SF-6021/SF-6022
Panini kétoldalas szendvicssütő
Használati utasítás
PT
SF-6021/SF-6022
Tostadeira
Instruções de utilização
GR
SF-6021/SF-6022
Τοστιέρα Panini
Οδηγίες χρήσης
RU
SF-6021/SF-6022
Сэндвич-тостер Panini
Инструкции по эксплуатации
CZ
SF-6021/SF-6022
Sendvičovač panini
Návod k použití
SK
SF-6021/SF-6022
Sendvičovač Panini
Návod na použitie
RO
SF-6021/SF-6022
Aparat pentru panini
Instrucţiuni de utilizare
HR
SF-6021/SF-6022
Aparat za tople sendviče
Uputa za uporabu
SR
SF-6021/SF-6022
Toster
Uputstvo za upotrebu
TR
SF-6021/SF-6022
Panini Tost Makinesi
Kullanım talimatları
AR
SF-6021/SF-6022


SF-6021
SF-6022
EN:
DE:
NL:
FR :
IT:
ES:
PL:
HU:
PT:
GR:
RU:
CZ:
SK:
RO:
HR:
SR:
TR:
AR:
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Alpina SF-6021 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Alpina SF-6021 in de taal/talen: Deutsch, English, Espanõl, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Türkiye als bijlage per email.

De handleiding is 1,28 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info