Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/30
Pagina verder
NL - 1
VEILIGHEIDSMAATREGELEN
WAARSCHUWING: STEL DIT TOESTEL NOOIT AAN REGEN OF VOCHT BLOOT, OM GEVAREN VOOR BRAND EN
ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMIJDEN!
Waarschuwing: om het risico op een elektrische schok te
verminderen mag u geen afdekking verwijderen (of de
achterkant). Bevat geen delen die door de gebruiker
onderhouden moeten worden. Zich tot gekwalificeerd
servicepersoneel wenden.
De waarschuwing met bliksemsymbool moet de
gebruiker voor niet geïsoleerde "gevaarlijke
spanning" in het interieur van de behuizing
waarschuwen, die zo hoog kan zijn dat hij een
elektrische schok kan veroorzaken.
Het uitroepteken in de driehoek is voorzien om
de gebruiker erop attent te maken dat er
belangrijke aanwijzingen voor het bedrijf en het
onderhoud in dit handboek zijn.
Opmerking over het copyright
Het is wettelijk verboden geleend materiaal, dat door de auteursrechten beschermd is, zonder toestemming te kopiëren,
te versturen, te tonen, per kabel te versturen of in het openbaar voor te stellen.
Apparatenaanspraken van de US-patenten Nr. 4.631.603; 4.577.216; 4.819.098 en 4.907.093, zijn enkel in beperkte mate
voor de toepassingen geldig.
DVD-videodisks zijn beschermd tegen kopiëren en kopieën van deze disks worden geblokkeerd. Dit product integreert een
copyright beschermingstechniek, die door methodeaanspraken van bepaalde US-patenten en andere intellectuele
eigendomsrechten beschermd zijn, die het eigendom van Macrovision Corporation en andere rechtseigenaars zijn. Het gebruik
van dit copyright beschermingstechniek moet door Macrovision Corporation toegestaan zijn, en is enkel voor thuis en andere
beperkte toepassingen bestemd, indien niet anders door Macrovision Corporation gevolmachtigd. Nabouw of demontage
is verboden.
Betreffende de plaatsing
Gebruik het toestel niet op plaatsen die zeer heet, koud, stoffig of vochtig zijn.
Plaats het toestel op een vlakke en effen oppervlakte.
Beperk de luchtstroom van het toestel niet door het toestel op een plaats met een geringe luchtstroom te plaatsen door
het toestel met een doek te bedekken, of door het toestel op vloerbedekking te plaatsen.
Betreffende de veiligheid
Wanneer u de elektrische toevoerleiding insteekt of uittrekt dan neemt u de stekker, en niet het snoer zelf, vast. Door
aan het snoer te trekken kunt u beschadigingen veroorzaken. Dit kan gevaarlijk zijn.
Wanneer u het toestel gedurende langere tijd niet gebruik ontkoppel dan de elektrische toevoerleiding van het stroomnet.
Betreffende de condensatie
Wanneer het toestel in een verwarmde kamer gebracht wordt, waar het warm en vochtig is, kunnen zich waterdruppels
of condensatie vormen. Deze condensatie kan ertoe leiden dat het toestel niet meer correct werkt. Laat het toestel
gedurende 1 tot 2 uur staan voordat het uit te schakelen, of verwarm de kamer geleidelijk en droog het toestel vooraleer
het te gebruiken.
Typeplaatje
U vindt het typeplaatie aan de onderzijde van het toestel.
WAARSCHUWING:
Indien moeilijkheden optreden, ontkoppel dan de kabel van de toevoerleiding van het stroomnet en wend u tot een
bevoegde technicus.
OPGEPAST
Onzichtbare laserstraling, wanneer
open en verzegeling buiten werking.
Dit product bevat geen laser met
een gering vermogen.
Dit symbool betekent dat het toestel aan de
Richtlijnen van de Europese Veiligheid en de
Elektrische Storingsvoorschriften voldoet.
WARNI NG
GEVAAR VOOR EEN
ELEKTRISCHE SCHOK
NIET OPENEN
WAARSCHUWING
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Akai apv 5608 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Akai apv 5608 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 1,37 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info