Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/7
Pagina verder
INHOUD
BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR DE VEILIGHEID ........................................................................................................... 2-3
VOORBEREIDINGEN VOOR HET GEBRUIK…............................................................................................................................... 4
LOCATIE VAN DE BEDIENINGSTOETSEN EN INDICATOREN .........................................................................................5-6
GEBRUIKSAANWIJZINGEN........................................................................................................................................................................ 7-9
VERZORGING EN ONDERHOUD........................................................................................................................................................... 10
GIDS VOOR HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN.............................................................................................................................11
VERMELDING VAN DE LABELS ..................................................................................................................................................................12
TECHNISCHE GEGEVENS…...................................................................................................................................................................... .13
- NL - 1 -
BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR DE VEILIGHEID
VOORZICHTIG
RISICO VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN
NIET OPENMAKEN
De bliksemschicht met pijl in een driehoek is een waarschuwingsteken dat de gebruiker waarschuwt voor «gevaarlijk
voltage» binnenin het toestel.
Het uitroepteken in een driehoek is een waarschuwingsteken dat de gebruiker attent maakt op de belangrijke
gebruiksaanwijzingen die bij dit product zijn geleverd.
OPGELET: Onzichtbare laserstraling wanneer geopend en / of de sluitingen van de behuizing losgemaakt. Vermijd
blootstelling aan de straal.
BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR DE VEILIGHEID
1. LEES EN VOLG DE INSTRUCTIES OP Alle veiligheid- en gebruiksaanwijzingen dienen te worden gelezen voordat men
het product begint te gebruiken.
2. BEWAAR DE GEBRUIKSAANWIJZINGEN—De veiligheid- en gebruiksaanwijzingen moeten worden bewaard als referentie
voor later.
3. NEEM ALLE WAARSCHUWINGEN IN ACHT Alle waarschuwingen op het product en in de gebruiksaanwijzingen
moeten in acht worden genomen.
4. VOLG DE INSTRUCTIES OP Alle instructies voor het gebruik moeten worden opgevolgd.
5. HET SCHOONMAKEN Verwijder de stekker van dit product uit het stopcontact voordat u het gaat schoonmaken.
Gebruik alleen een vochtige doek voor het schoonmaken en gebruik nooit vloeibare schoonmaakproducten of sprays
6. AANHECHTINGEN — Gebruik geen aanhechtingen die niet door de fabrikant van het product worden aanbevolen omdat
dit risico’s kan inhouden.
7. WATER EN VOCHT - Gebruik dit product niet vlakbij water, bijvoorbeeld naast een bad, wasbak of gootsteen, in een vochtige
kelder, bij een zwembad enzovoort.
8. TOEBEHOREN — Plaats dit product niet op een onstabiel oppervlak. Het product zou kunnen
vallen met ernstige verwondingen bij een kind of volwassene en ernstige schade aan het product tot
gevolg. Alle montage van het product dient te gebeuren volgens de aanwijzingen van de fabrikant en
met behulp van hulpstukken die door de fabrikant zijn aanbevolen. Het vervoeren van het product
op een steekkar moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren. Door opeens te stoppen, te hard duwen
en een oneffen ondergrond kan de kar met het product omvallen..
9. VENTILATIE - De gleuven en openingen in de behuizing zijn voorzien van ventilatie om een betrouwbare werking van het
product in stand te houden door het tegen oververhitting te beschermen. Deze openingen mogen niet worden geblokkeerd of
afgedekt. De openingen mogen niet worden geblokkeerd door het product te gebruiken op een bed, sofa, tapijt of gelijkaardige
ondergrond. Dit product mag niet worden ingebouwd in bijvoorbeeld een boekenkast of -rek, tenzij een degelijke ventilatie
mogelijk is en de instructies van de fabrikant worden opgevolgd.
10. STROOMBRONNEN —Dit product mag uitsluitend worden gebruikt met het type stroombron dat op het nformatieplaatje
is vermeld. Indien u twijfelt over het stroomtype van uw huishoudelijke netvoeding moet u uw plaatselijke verdeler of
elektriciteitsmaatschappij raadplegen. Verwijs naar de gebruiksaanwijzingen wanneer u het product op batterijenstroom of andere
stroombronnen wenst te gebruiken.
AANDACHT: Om het risico voor elektrische schokken zoveel mogelijk te beperken mag
de behuizing van dit toestel niet worden verwijderd. Er bevinden zich binnenin het
toestel geen door de gebruiker herstelbare onderdelen. Verwijs voor alle herstellingen
naar gekwalificeerde vaklui.
- NL - 2 -
11. AARDLEIDING OF POLARISATIE — Dit product kan uitgerust zijn met een gepolariseerde wisselstroom lijnstekker
(waarvan één pin breder is dan de andere). Deze stekker past slechts op één manier in het stopcontact. Dit is een
veiligheidskenmerk. Indien u de stekker niet volledig in het stopcontact kunt stoppen, moet u hem proberen om te draaien.
Indien de stekker op deze manier nog niet past, moet u een elektricien contacteren om het verouderde stopcontact te laten
vervangen. Probeer het veiligheidskenmerk van de gepolariseerde stekker in geen geval te omzeilen.
12. BESCHERMING VAN HET NETSNOER —Het netsnoer moet zo worden geleid dat niemand erover kan vallen en het
niet door voorwerpen kan worden platgedrukt. Hierbij moet men bijzondere aandacht besteden aan het snoer bij de stekker en
het punt waar het snoer het product verlaat.
13. WANNEER HET APPARAAT LANGE TIJD NIET WORDT GEBRUIKT -Het netsnoer van dit product moet uit het
stopcontact worden verwijderd wanneer men het een lange periode niet gaat gebruiken.
14. AARDLEIDING VAN DE BUITENHUISANTENNE — Indien een buitenhuisantenne
of kabelsysteem op dit product wordt aangesloten moet men ervoor zorgen dat de antenne
of het kabelsysteem van een aardleiding is voorzien om enige bescherming te bieden tegen
voltageschommelingen en opgebouwde statische ladingen. Deel 810 van de Nationale
Elektriciteitcode, ANSI/NIPA Nr. 70 biedt informatie over een goede aardleiding voor de
mast en ondersteunende structuur, het voorzien van een goede aardleiding voor de
antenne-aansluiting naar een ontladingseenheid, de afmeting van de aardegeleiders, de
plaatsing van de ontladingseenheid voor de antenne, de aansluiting op aarde-elektrodes
en de vereisten voor de aarde-elektrode. Zie Figuur 1.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Akai AR 4100 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Akai AR 4100 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,79 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info