Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/9
Pagina verder
Draagbare CD/Mp3 Radio speler APRC10M
WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE MINIMALISEREN
MAG DIT PRODUKT NIET AAN REGEN OF VOCHT WORDEN BLOOTGESTELD.
KLASSE 1 LASER PRODUCT
Dit apparaat bevat een lage stroom laser emitter.
VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK
Om zeker te zijn van veilig,juist gebruik van uw CD speler,
volg het onderstaande advies:
Locatie
z Gebruik het product niet onder erg warme,
koude,stoffige of vochtige condities
z Plaats het product op een vlak oppervlak..
z Zie toe dat lucht vrij door het apparaat kan circuleren.
Gebruik het niet in een slecht geventileerde plaats,niet
bedekken met een doek of plaatsen op een tapijt.
Elektrische voeding voltage
Voordat het product gebruikt wordt, controleer of de
aangegeven voltage geschikt is voor de netvoeding.
Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
z Wanneer u het netsnoer er in steekt of verwijdert, houd
altijd de stekker vast en niet de de kabel. Trekken aan
het snoer kan het beschadigen en risico’s veroorzaken.
z Trek altijd de stekker uit het apparaat als u het
voor lange tijd niet wilt gebruiken.
z De uitschakelfunctie schakelt het product niet uit
van de hoofdtoevoer. Om het produkt los te koppelen
van de stroomvoorziening, moet u het stroomsnoer
eruit trekken.
z Dit produkt mag alleen in een horizontale positie
gebruikt worden.
Wanneer de kabel beschadigd is, moet het door de
fabrikant vervangen worden, of door bekwaam
onderhoudspersoneel om risico’s te voorkomen.
Condensatie
z Waterdruppels of condensatie kunnen zich in de
CD player vormen als het staat in een warme, vochtige
omgeving.
z Het produkt functioneert misschien niet goed als
condensatie zich van binnen heeft gevormd.
z Laat het product in een warme, droge kamer voor 1 of 2
uur staan om de condensatie te laten verdampen.
Als er een probleem is, trek het netsnoer eruit en
neem contact op met een bekwaam technicus.
Waarschuwing: Ventilatie
Uw persoonlijke CD-speler heeft ventilatiegaten, die nooit
afgesloten mogen worden.
Vloeistof waarschuwing:
Laat nooit vloeistoffen op het apparaat druppen of spatten..
Plaats nooit een met vloeistof gevuld object ( bijv. vaas, pot, etc.)
boven op het apparaat.
NL-1
WAARSCHUWING
ONZICHTBARE LASER RADIATIE
INDIEN GEOPEND EN SLOTEN
GEOPEND OF VERWIJDERD
ZIJN.VOORKOM BLOOTSTELLING
AAN LASERSTRALING
WAARSCHUWING
Om risico's op een elektrische schok te minimaliseren
mag het apparaat niet worden blootgesteld aan regen of
vocht.
VERKLARING GRAFISCHE SYMBOLEN
LET OP!
ELEKTRISCHE SCHOK
RISICO .NIET OPENMAKEN
WAARSCHUWING: OM HET RISICO VOOR ELEKTRISCHE
SCHOKKEN TE MINIMALISEREN.
MAAK HET DEKSEL
NIET OPEN
.LAAT ONDERHOUD
OVER AAN GEKWALIFICEERD PERSONEEL.
E
en driehoek met bliksem moet de aandacht
van de gebruiker vestigen op het feit dat er een
niet geisoleerde gevaarlijke spanning in de kast
is zo sterk dat er gevaar is voor elektrische
schokken.
Een uitroepteken in een gelijkbenige driehoek
moet de aandacht van de gebruiker vestigen
driehoek op het feit dat er belangrijke gebruiks-
en Onderhoudsaanwijzingen in de bijgevoegde
handleiding staan die u dient te lezen.
Om de stroomtoevoer geheel uit te schakelen
moet de hoofdstekker worden losgekoppeld van het apparaat.
Het apparaat moet in een open ruimte gebruikt worden.
Ventilatie mag niet belemmerd worden door afdekking van
ventilatie openingen zoals kranten, tafellakens, gordijnen,enz.
Geen vlambronnen zoals aangestoken kaarsen mogen op het
apparaat geplaatst worden.
Aandacht moet worden besteed aan milieuaspecten wanneer
batterijen worden weggegooid.
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Akai APR-C10 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Akai APR-C10 in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,89 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info