Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/21
Pagina verder
Nederlands - 2 -
Veiligheidsinformatie
WAARSCHUWING: Laat nooit personen
(inclusief kinderen) met fysieke, gevoelsmatige
of mentale zwakheden of met gebrek aan ervaring
en / of kennis het elektrische apparaat gebruiken
zonder toezicht!
Lees, voor uw veiligheid, zorgvuldig deze
veiligheidsvoorschriften.
Stroom:Gebruik altijd bijgeleverde AC adapter.
Uitsluiten bedienen met de stroombron die aangegeven
wordt op de AC adapter.
De stroomadapter kan opwarmen tijdens de normale
werking. Dit is geen defect.
Lees Verzeker u ervan dat de oven niet in werking is
tijdens het uitvoeren van deze handeling. Laat 15 cm
ruimte (minimum) rondom de AC adapter.
Informatie en veiligheidsvoorschriften zijn terug te
vinden op de behuizing van de AC adapter.
WAARSCHUWING: Wanneer u het apparaat een lange
periode niet gebruikt, verwijdert u de stekker uit het
stopcontact.
Voor een correcte ventilatie moet u minimum 10 cm
vrije ruimte laten rond het toestel.
•Blokkeer de ventilatieopeningen niet.
•Plaats de TV niet op een hellende of onstabiele
oppervlakte. De TV zou kunnen kantelen.
Gebruik dit apparaat in een gematigd klimaat.
De stekker van het netsnoer moet gemakkelijk bereikbaar
zijn. Plaats het toestel, een meubelstuk of andere objecten
niet op het netsnoer. Een beschadigd snoer/stekker kan
brand veroorzaken of een elektrische schok veroorzaken.
Neem het netsnoer beet bij de stekker en verwijder de stekker
niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Raak
het netsnoer/de stekker nooit aan met natte handen want dit
kan kortsluitingen of elektrische schokken veroorzaken. Leg
geen knopen in het snoer of bind het niet samen met andere
snoeren. Indien beschadigd, moet u hem vervangen. Dit mag
uitsluitend worden uitgevoerd door gekwaliceerd personeel.
•Gebruik de TV niet in een vochtige of dampige ruimte.
Stel de TV niet bloot aan vloeistoffen. Indien een
vloeistof in de kast terecht komt, koppel de TV los en
laat het door bekwame vakmensen nakijken alvorens
opnieuw in gebruik te nemen.
•Stel de TV niet bloot aan direct zonlicht of andere
warmtebronnen.
De set mag niet in de nabijheid van open vlammen en
intense hitte, zoals een elektrische verwarmer, geplaatst
worden.
Overmatige geluidsdruk van een
hoofdtelefoon kan gehoorverlies veroorzaken.
Zorg ervoor dat er geen open vlambronnen,
zoals aangestoken kaarsen, op het TV-toestel
worden geplaatst.
Om het risico op letsels te voorkomen, moet
deze TV stevig bevestigd zijn aan de muur
volgens de installatierichtlijnen (indien deze
optie beschikbaar is).
Het is mogelijk dat een aantal inactieve pixels als een
onbeweeglijk blauw, groen of rood punt op het scherm
verschijnen. Dit heeft dit geen invloed op de prestaties
van uw toestel. Zorg ervoor het scherm niet te krassen
met vingernagels of andere harde voorwerpen.
Voor u het toestel schoonmaakt, moet u de stekker van
de TV uit het stopcontact verwijderen. Gebruik een zachte
en droge doek bij het reinigen.
Waarschuwing
Risico op ernstige letsels of fatale
gevolgen
Risico op elektrische
schokken
Risico op gevaarlijke spanningen
Opgelet
Risico op letsels of schade aan
eigendom
Belangrijk
Het systeem correct bedienen
Opgelet
Bijkomende aantekeningen
gemarkeerd
Onderhoud
Waarschuwing: Risico van blootstelling aan
straling van klasse 1/klasse 3b zichtbare en onzichtbare
laserstralen. U mag de TV niet openen en rechtstreeks
in de straal staren.
KLASSE 1 LASER
PRODUCT
Waarschuwing: Risico op elektrische schokken. U
mag niet proberen dit televisietoestel zelf te repareren,
te onderhouden of te wijzigen. Neem contact op met de
fabrikant, hun erkende onderhoudstechnicus
Bij onweer of bliksem, of als de TV gedurende
een langere periode niet zal worden gebruikt (bijv.
als u vakantie vertrekt), moet u de stekker van de
TV uit het stopcontact verwijderen. De stekker
dient om het TV-toestel los te koppelen van het
elektriciteitsnet en moet daarom gemakkelijk te
bedienen zijn.
Het uitroepteken in een gelijke driehoek dient om
de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van
belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies
in de begeleidende documentatie van het
apparaat.
BELANGRIJK – Lees deze instructies volledig voor u de TV installeert en in gebruik neemt
Opmerking: Volg de instructies op het scherm om de
verwante functie te bewerken.
Uw TV in extreme milieu omstandigheden te
bedienen, kan leiden tot schade aan het apparaat.
LET OP!
RISICO OP ELEKTRISCHE
SCHOKKEN NIET OPENEN
LET OP: OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE
BEPERKEN, MAG U HET DEKSEL NIET VERWIJDEREN
(OF HET ACHTERPANEEL).BEVAT GEEN ONDERDELEN
DIE DE GEBRUIKER ZELF KAN ONDERHOUDEN. LAAT
ONDERHOUD EN REPARATIES OVER AAN BEVOEGD
ONDERHOUDSPERSONEEL.
3

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Akai ALED2409TWE bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Akai ALED2409TWE in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 12,29 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info