Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/12
Pagina verder
BELANGRIJKE INSTRUCTIES VOOR DE VEILIGHEID
De bliksemschicht met pijl in een driehoek is een waarschuwingsteken dat de gebruiker
waarschuwt voor “gevaarlijk voltage” binnenin het toestel.
Het uitroepteken in een driehoek is een waarschuwingsteken dat de gebruiker attent
maakt op de belangrijke gebruiksaanwijzingen die bij dit product zijn geleverd.
1. LEES EN VOLG DE INSTRUCTIES OP --- Alle veiligheid- en gebruiksaanwijzingen dienen te
worden gelezen vooraleer men het product begint te gebruiken.
2. BEWAAR DE GEBRUIKSAANWIJZINGEN---De veiligheid- en gebruiksaanwijzingen moeten
worden bewaard als referentie voor later.
3. NEEM ALLE WAARSCHUWINGEN IN ACHT --- Alle waarschuwingen op het product en in de
gebruiksaanwijzingen moeten in acht worden genomen.
4. VOLG DE INSTRUCTIES OP – Alle instructies voor het gebruik moeten worden opgevolgd.
5. HET SCHOONMAKEN --- Verwijder de stekker van dit product uit het stopcontact vooraleer u
het gaat schoonmaken. Gebruik alleen een vochtige doek voor het schoonmaken en gebruik
nooit vloeibare schoonmaakproducten of sprays.
6. AANHECHTINGEN --- Gebruik geen aanhechtingen die niet door de fabrikant van het product
worden aanbevolen omdat risico's kunnen inhouden.
7. WATER EN VOCHT - Gebruik dit product niet vlakbij water, bijvoorbeeld naast een bad,
wasbak of gootsteen, in een vochtige kelder, bij een zwembad enzovoort.
8. TOEBEHOREN --- Plaats dit product niet op een onstabiel oppervlak. Het product zou kunnen
vallen met ernstige verwondingen bij een kind of volwassene berokkenen en
ernstige schade aan het product tot gevolg. Alle montage van het product dient te
gebeuren volgens de aanwijzingen van de fabrikant en met behulp van
hulpstukken die door de fabrikant zijn aanbevolen.
Het vervoeren van het product op een steekkar moet met de nodige
voorzichtigheid gebeuren. Door bruusk stoppen, te hard duwen en een oneffen ondergrond kan
de kar met het product gaan omvallen.
9. VENTILATIE - De gleuven en openingen in de behuizing zijn voorzien voor de ventilatie en om
een betrouwbare werking van het product in stand te houden door het tegen oververhitting te
beschermen. Deze openingen mogen bijgevolg niet worden geblokkeerd of afgedekt. De
openingen mogen niet worden geblokkeerd door het product te gebruiken op een bed, sofa,
tapijt of gelijkaardige ondergrond. Dit product mag niet worden ingebouwd in bijvoorbeeld een
boekenkast of -rek, tenzij een degelijke ventilatie mogelijk is en de instructies van de fabrikant
worden opgevolgd.
10. STROOMBRONNEN ---Dit product mag uitsluitend worden gebruikt met het type stroombron
dat op het informatieplaatje is vermeld.
Indien u twijfelt over het stroomtype van uw huishoudelijke netvoeding moet u uw plaatselijke
DU-1
CAUTION
RISICO VOOR ELEKTRISCHE
SCHOKKEN NIET OPENMAKEN
VOORZICHTIG
1

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Akai AJ-P4270R bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Akai AJ-P4270R in de taal/talen: Nederlands als bijlage per email.

De handleiding is 0,66 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info