Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/42
Pagina verder
30
ENGLISH
BASIC MENU OPERATIONS
Basic operation of the SETUP MENU is described here.
1
Select DVD/CD function.
Press FUNCTION repeatedly on the main unit or press DVD/
CD on the remote control.
2
Press SETUP.
The “SETUP MENU” screen is displayed.
RATING
PASSWORD
TV DISPLAY
TV TYPE
UNLOCK
CHANGE
4:3 /LB
NTSC
SETUP MENU
SET RATING
3
Press i or k to select the item to be changed.
4
Press ENTER to select the desired setting.
5
Press SETUP.
To exit the setup menu
Press SETUP.
To confirm your setting
1 Press SETUP to display the setup menu.
2 Press SETUP again to exit the setup menu without making
changes.
NOTE
•While the setup screen is displayed, you will not be able to
perform other operations on the unit. Press SETUP again to
exit the setup screen first.
RATING
Sets the rating limit allowed to playback on this unit when playing
discs with restriction level encoding. To change the restriction
level, you have to input the password.
The default setting is “UNLOCK”.
1
Select “RATING” in the “SETUP MENU”.
2
Press ENTER.
3
Use 0-9 to input password.
default: 1234
RATING
PASSWORD
TV DISPLAY
TV TYPE
UNLOCK
INPUT - - - -
4:3 /LB
NTSC
SETUP MENU
PLEASE ENTER PASSWORD
4
Press ENTER.
5
Press ENTER repeatedly to select your desired level.
“UNLOCK” cancels the rating level.
The smaller the number , the higher the level of restriction.
For instance, setting the rating level to 1 will restrict playback
of all discs with a rating level from 2 to 8, either by cutting
certain scenes or disabling playback altogether , depending on
the disc.
Check your disc for details.
6
Press SETUP.
The setting is completed.
PASSWORD
The password needs to be entered not to prevent the playback
of the disc whose rating level is higher than the unit’ s setting.
The password can be changed to your taste.
1
Select “PASSWORD” in the “SETUP MENU” and press
ENTER.
RATING
PASSWORD
TV DISPLAY
TV TYPE
OLD : - - - -
NEW: - - - -
4:3 /LB
NTSC
SETUP MENU
PLEASE ENTER OLD PASSWORD
2
Use 0-9 to input four-digit old password.
default: 1234
3
Use 0-9 to input four-digit new password.
Do not forget the password you set!
4
Press ENTER.
5
Press SETUP.
The setting is completed.
If you forget your password (Resetting the DVD setup)
1 Press SETUP to display SETUP MENU.
2 Select “RA TING” in the “SETUP MENU” and press ENTER.
3 Input four-digit number “2580” and press ENTER.
All the item of the DVD setup are reset.
30

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Aiwa HT-DV90 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Aiwa HT-DV90 in de taal/talen: English, Français, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 0,9 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.Info