Verklein
Vergroot
Pagina terug
1/42
Pagina verder
28
ENGLISH
Sound and timer adjustment are possible on this unit.
SOUND ADJUSTMENTS
ADJUSTING SPEAKER LEVELS
First, adjust the speaker levels with a test signal (page 26). After
that, if needed, adjust the speaker levels by following way with
playing back a software.
Press SUBWOOFER(+,-), CENTER(+,-) or REAR
(+,-) on the remote control to adjust subwoofer,
center or surround speakers level.
NOTE
• When the volume level is set to 80, any one of speaker channel
level cannot be set to more than +1 dB.
ADJUSTING THE BASS/TREBLE LEVEL
1
Press BASS/TREBLE repeatedly to select “BAS”
or “TRE”.
2
Turn VOLUME (press VOLUME+ or - on the
remote control) to adjust bass/treble level.
Adjustable range: –10 to +10 (dB)
NOTE
BASS/TREBLE is only ef fective for front speakers and
headphone.
MUTING SOUND
Press MUTE on the remote control.
“MUTE” appears on the display , and sound from the speakers or
the headphones is muted.
To cancel muting
Press MUTE again.
SOUND AND TIMER ADJUSTMENTS
ADJUSTMENTS
ADJUSTING THE ANTENNAS
FM antenna:
Extend fully and position for the best possible reception.
An outdoor antenna is recommended for better reception. See
“CONNECTING AN OUTDOOR ANTENNA”, page 8.
AM antenna:
Position and rotate the antenna to find the best reception.
Changing FM reception to monaural
Press SHIFT+MONO TU on the remote control. “MONO” appears
on the display .
Monaural reception will reduce noise if FM stereo reception
contains noise.
To return to stereo reception, repeat the above.
If reception contains noise interference
Move the unit away from other electrical appliances, especially
digital audio devices, or turn of f the appliances that generate
noise signals.
Changing the AM tuning interval
The default tuning interval of the receiver is 10 kHz/step. When
using the receiver in a 9 kHz/step area, change the tuning interval.
Select AM band and hold down BAND on the main unit.
Repeat to return to 10 kHz/step.
NOTE
Changing the AM tuning interval will return the station presets to
the initial setting.
28

Hulp nodig? Stel uw vraag in het forum

Spelregels

Misbruik melden

Gebruikershandleiding.com neemt misbruik van zijn services uitermate serieus. U kunt hieronder aangeven waarom deze vraag ongepast is. Wij controleren de vraag en zonodig wordt deze verwijderd.

Product:

Bijvoorbeeld antisemitische inhoud, racistische inhoud, of materiaal dat gewelddadige fysieke handelingen tot gevolg kan hebben.

Bijvoorbeeld een creditcardnummer, een persoonlijk identificatienummer, of een geheim adres. E-mailadressen en volledige namen worden niet als privégegevens beschouwd.

Spelregels forum

Om tot zinvolle vragen te komen hanteren wij de volgende spelregels:

Belangrijk! Als er een antwoord wordt gegeven op uw vraag, dan is het voor de gever van het antwoord nuttig om te weten als u er wel (of niet) mee geholpen bent! Wij vragen u dus ook te reageren op een antwoord.

Belangrijk! Antwoorden worden ook per e-mail naar abonnees gestuurd. Laat uw emailadres achter op deze site, zodat u op de hoogte blijft. U krijgt dan ook andere vragen en antwoorden te zien.

Abonneren

Abonneer u voor het ontvangen van emails voor uw Aiwa HT-DV90 bij:


U ontvangt een email met instructies om u voor één of beide opties in te schrijven.


Ontvang uw handleiding per email

Vul uw emailadres in en ontvang de handleiding van Aiwa HT-DV90 in de taal/talen: English, Français, Espanol als bijlage per email.

De handleiding is 0,9 mb groot.

 

U ontvangt de handleiding per email binnen enkele minuten. Als u geen email heeft ontvangen, dan heeft u waarschijnlijk een verkeerd emailadres ingevuld of is uw mailbox te vol. Daarnaast kan het zijn dat uw internetprovider een maximum heeft aan de grootte per email. Omdat hier een handleiding wordt meegestuurd, kan het voorkomen dat de email groter is dan toegestaan bij uw provider.

Uw handleiding is per email verstuurd. Controleer uw email

Als u niet binnen een kwartier uw email met handleiding ontvangen heeft, kan het zijn dat u een verkeerd emailadres heeft ingevuld of dat uw emailprovider een maximum grootte per email heeft ingesteld die kleiner is dan de grootte van de handleiding.

Er is een email naar u verstuurd om uw inschrijving definitief te maken.

Controleer uw email en volg de aanwijzingen op om uw inschrijving definitief te maken

U heeft geen emailadres opgegeven

Als u de handleiding per email wilt ontvangen, vul dan een geldig emailadres in.

Uw vraag is op deze pagina toegevoegd

Wilt u een email ontvangen bij een antwoord en/of nieuwe vragen? Vul dan hier uw emailadres in.



Info